visit the DX

 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
  1
2
3
4

08.30-16.30
ประชุมวิชาการ 6th Southern Pediatric Hematology and Oncology Conference (S-PHOC)
อ ณัฐศรุต ส่งทวี / สารภี ด้วงชู 1270

5

08.30-16.30
ประชุมวิชาการ 6th Southern Pediatric Hematology and Oncology Conference (S-PHOC)
อ ณัฐศรุต ส่งทวี / สารภี ด้วงชู 1270

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

08.30-16.30
(ภายใน) บ.pnet demoสินค้า
ศิริภัสสร 1147

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

(?) 09.00 - 12.00 น.
ภายใน - ประชุมการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชัน 4 แพทศาสตร์
วรากร 1147

30
   Back to Top