Contact Us
visit the DX

 

ระเบียบการใช้ห้องประชุมและอัตราค่าบริการอาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์

-----------------------------------------

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศระเบียบการใช้และอัตราค่าไฟฟ้าอาคารเรียนรวมฯ ลงวันที่ 29 เมษายน 2535 ไปแล้วนั้น บัดนี้เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบการใช้และอัตราค่าบริการห้องประชุมอาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ดังนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเรื่องระเบียบการใช้และอัตราค่าไฟฟ้าอาคารเรียนรวมฯ ลงวันที่ 29 เมษายน 2535 และให้ใช้ฉบับนี้แทน

2 . อาคารดังกล่าวมีไว้เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ เป็นวัตถุประสงค์หลัก หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกจะขอใช้ห้องได้ เมื่อว่างจากงานของคณะแพทยศาสตร์

3 . การขออนุมัติใช้ห้องหรือบริเวณของอาคารให้เสนอคณบดี หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลอาคารนี้ และไม่อนุมัติให้ใช้งานหากเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ หรือเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อศีลธรรม

4 . หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกเหนือจากคณะแพทยศาสตร์ หรือหน่วยงานเอกชนจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้แก่คณะแพทยศาสตร์ตามที่คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดไว้ ในกรณีที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมห้องประชุม หน่วยงานจะต้องจ่ายค่าน้ำและค่าไฟตามที่คณะแพทยศาสตร์กำหนด ยกเว้นงานส่วนรวมที่สั่งการโดยอธิการบดีหรือผู้รักษาราชการแทนไม่เรียกเก็บค่าบริการ ในกรณีที่ขอใช้นอกเวลาราชการหน่วยงานที่ขอต้องจ่ายค่าล่วงเวลาแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยคิดตามอัตราที่ทางคณะแพทยศาสตร์กำหนด

5 . ผู้ใช้บริการห้องประชุมจะต้องจ่ายค่าประกันของเสียหาย 3 , 000 บาท ซึ่งผู้ขอใช้ต้องชำระเงินดังกล่าวล่วงหน้า โดยติดต่อประสานงานผ่านศูนย์จัดการประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงก่อนใช้ห้อง

6 . หากเกิดความเสียหายต่อห้อง ครุภัณฑ์ภายในห้องหรือโสตทัศนูปกรณ์อื่นเนื่องจากผู้ใช้ ผู้ขอใช้ห้องจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด แต่หากไม่มีสิ่งใดเสียหาย ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินประกันคืน ภายใน 7 วัน

7. หากผู้ใช้บริการไม่ทำตามประกาศการใช้ห้องประชุม คณะแพทยศาสตร์มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

8. กฎเกณฑ์การขอใช้บริการห้องประชุม

8.1 คณะแพทยศาสตร์ ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องประชุมก่อนเวลา 07.30 น. และหลัง 24.00 น.

8.2 ผู้ขอใช้ห้องประชุมต้องกรอกแบบฟอร์มดังนี้

- แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม ของคณะแพทยศาสตร์

- แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์โสต ฯ

- แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมในการประชุม

แบบฟอร์มการขอใช้บริการที่กรอกแล้วนั้น ถือเป็นอันสิ้นสุดการขอใช้บริการ

7.3 สำหรับหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ที่ต้องการจัดสถานที่และโต๊ะ-เก้าอี้จัดเลี้ยง ให้ประสานงานโดยตรงกับงานอาคารสถานที่ของคณะแพทยศาสตร์

9. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม อาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ สำหรับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนและสมาคมต่าง ๆ ดังนี้

 

ขนาดห้อง

อัตราค่าธรรมเนียม

หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ธุรกิจเอกชน / สมาคมต่างๆ

กรณีขอยกเว้นค่าใช้ห้อง

(จ่ายเฉพาะค่าน้ำ+ค่าไฟ)

 

500 คน

( ห้องประชุมทองจันทร์ฯ )

 

150-200 คน

(M 103, 104, 105, 106)

 

60 คน

(M 201, 202)

 

20 - 30 คน

(M 101, 102 = ห้องรับรอง )

 

ลานอาคารเรียนรวม

( กรณีจัด BOOTH สินค้าเต็มลาน )

 

ครึ่งวัน 4,000 บาท

เต็มวัน 7,000 บาท

 

ครึ่งวัน 1,800 บาท

เต็มวัน 3,000 บาท

 

ครึ่งวัน 800 บาท

เต็มวัน 1,500 บาท

 

ครึ่งวัน 500 บาท

เต็มวัน 800 บาท

 

3 วัน 5,000 บาท

(ไม่รวมค่าไฟที่ติดตั้งแต่ละบูธ)

 

ครึ่งวัน 2 ,000 บาท

เต็มวัน 4 , 0 00 บาท

 

ครึ่งวัน 5 00 บาท

เต็มวัน 1 , 0 00 บาท

 

ครึ่งวัน 20 0 บาท

เต็มวัน 300 บาท

 

ครึ่งวัน 50 บาท

เต็มวัน 100 บาท

 

-

 


10 . อุปกรณ์โสตฯ พื้นฐานที่ให้บริการดังนี้

10.1 เครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน

10.2 เครื่องฉายแผ่นใส

10 .3 Laser Pointer

10 .4 เครื่องฉายสไลด์

อัตราค่าบริการโสตทัศนูปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน ดังนี้

อุปกรณ์โสตฯ

อัตราค่าบริการ

1 . เครื่อง LCD Projector

1 , 0 00 บาท / วัน

2. เครื่องนำเสนอภาพวีดิทัศน์

300 บาท / วัน

3. คอมพิวเตอร์

150 บาท / วัน

4. เครื่องเล่น VHS, VCD

100 บาท / วัน

5. กล้องวิดีโอ

1 , 00 0 บาท / วัน

6. เครื่องบันทึกเสียง

1 0 0 บาท / วัน

7. ถ่ายวิดีโอ +วงจรปิด

3 , 200 บาท / วัน

 

1 1 . อัตราค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

เจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการ / คน

1. เจ้าหน้าโสตฯ

2 ชม.- 200 บาท

ครึ่งวัน - 300 บาท

8 ชม.- 550 บาท

2. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

280 บาท

3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ครึ่งวัน - 2 00 บาท

8 ชม.- 3 00 บาท

4. ค่าแรงจัด-เก็บโต๊ะเก้าอี้

คิดตามจำนวนผู้เข้าอบรม

5. ค่าแรงจัด-เก็บต้นไม้ประดับ

เต็มหน้าเวที

-1 , 500 บ.

ครึ่งเวที

- 1 , 000 บ.

บริเวณบอร์ดนิทรรศการ/บูธ/ที่ลงทะเบียน – 500 บ.

 

 

Back to Top


Back to Top