Contact Us
visit the DX

ลักษณะห้องประชุมและลานอเนกประสงค์

ห้องประชุมทองจันทร์

   

ประกอบด้วย

500 ที่นั่ง
จอฉายขนาด 300 นิ้ว
ระบบแสงเสียงแบบดิจิตอลรอบทิศทาง
ระบบภาพรอบห้องประชุม (กล้องถ่ายวิดีโอ 3 ตัว)
คอมพิวเตอร์
เครื่อง LCD Projector
เครื่อง VDO Presentation stand
เครื่องบันทึกเสียง

       
       
ห้อง M 101 ห้อง M 102

    ประกอบด้วย

25-30 ที่นั่ง
       
       
ห้อง M 103 ห้อง M 104 ห้อง M 106

    ประกอบด้วย

150 ที่นั่ง
จอฉายขนาด 300 นิ้ว
ระบบแสงเสียงแบบดิจิตอลรอบทิศทาง
ระบบภาพรอบห้องประชุม (กล้องถ่ายวิดีโอ 3 ตัว)
คอมพิวเตอร์
เครื่อง LCD Projector
เครื่อง VDO Presentation stand
       
       
ห้อง M 105

    ประกอบด้วย

200 ที่นั่ง
จอฉายขนาด 300 นิ้ว
ระบบแสงเสียงแบบดิจิตอลรอบทิศทาง
คอมพิวเตอร์
เครื่อง LCD Projector
เครื่อง VDO Presentation stand
       
       
ห้อง M 201 ห้อง M 202

    ประกอบด้วย

50-60 ที่นั่ง
จอฉายขนาด 300 นิ้ว
ระบบแสงเสียงแบบดิจิตอลรอบทิศทาง
คอมพิวเตอร์
เครื่อง LCD Projector
เครื่อง VDO Presentation stand
       
       
ลานอเนกประสงค์     
Back to Top


Back to Top