Get Adobe Flash player
 
  • crl_front_banner.jpg
  • TC_banner.jpg

     ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้ระบบจองเครื่องมือแบบใหม่

เพื่อปรับปรุงให้การจองเครื่องมือมีระเบียบมากขึ้น  ทางห้องปฏิบัติการกลางฯ จึงต้องการทดลองใช้ระบบจองใช้เครื่องมือแบบใหม่ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://crl.bl.ee/

ผู้ต้องการใช้เครื่องมือกรุณาติดต่อคุณวันวิสาข์เพื่อขอรับ username และ password  แล้วจะได้ทดลองใช้ระบบต่อไป

Powered by

Last Updated (Wednesday, 26 February 2014 06:16)