วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 11 August 2008 09:19

วิสัยทัศน์
ฝ่ายทันตกรรมจะเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพทั้งด้านการบริการผู้ป่วย
การรักษาตามหลักวิชาการ และมีมาตราฐานทางวิชาชีพการ
จัดการที่ดี
มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อทันตสุขภาพที่ดีของประชาชน


วิสัยทัศน์
Ο ให้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชนตลอดจนการตรวจป้องกันวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูสภาพโรคในช่องปาก
Ο ดูแลคลินิกทันตกรรมให้มีมาตรฐาน ทั้งด้านโครงสร้างและการบริการโดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการ

O บริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการทางทันตกรรมอย่างมีคุณภาพ และเป็นสถานฝึกอบรมทางวิชาการของทันตบุคลากร

 

 

 


เป้าหมาย
Ο ให้การรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพและมีการติดตามและประเมินผลคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Ο ลูกค้าสำคัญที่สุด เน้นการบริการตามความต้องการของลูกค้า
Ο เน้นการป้องกันการเกิดโรคในช่องปากได้ด้วยตัวผู้ป่วยเอง
Ο พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

 

Last Updated on Monday, 23 September 2013 08:24