วิสัยทัศน์ (Vision)

1.  เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ สามารถสนับสนุนให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
     ผ่านการรับรองและเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยภายในปี 2558

2.  เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และคณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการจัดระบบและผ่าน
    การรับรองตามมาตรฐานมอก. 18001 ภายใน ปี 2555