ที่ปรึกษา
               1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
               2. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
               3. หัวหน้าศูนย์คุณภาพ
               4. นายแพทย์กฤษณะ  สุวรรณภูมิ


บุคลากร 
 
 

 

 

 

นางอุไรวรรณ  พัฒนสัตยวงศ์

รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หน้าที่รับผิดชอบ: งานส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

นายดำรงศักดิ์  ร่มเย็น

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
หน้าที่รับผิดชอบ: การตรวจประเมินภายใน

ตามมาตรฐาน มอก.18001 ของโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์และคณะแพทยศาสตร์

นางสาวสุกัลยา  ศรีอาวุธ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หน้าที่รับผิดชอบ: งานธุรการและประชาสัมพันธ์