บทนำ:

       โรงพยาบาลสงขลานครินทร์: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินงานโดยงานส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัยฯ ภายใต้การกับดูแลของคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2552 โดยคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 056/2552 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552แต่งตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ มีการประกาศนโยบายการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่อหัวหน้างาน โดยคณบดีและประธานคณะกรรมการโรงเรียนแพทย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 คำสั่งที่ฯ 295/2552 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 แต่งตั้งนายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ  คำสั่งที่ 130/2553 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ให้นางอุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการ ระดับ 8 ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ตั้งหน่วยงาน:
      
       สำนักงานชั่วคราว (โดยคำสั่งคณบดี วันที่ 17 พฤษภาคม 2553) ให้ใช้พื้นที่บริเวณห้องอาหาร
เก่าชั้นใต้ดินเป็นสำนักงานชั่วคราว

        s33   s35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้าที่และเป้าหมาย:

1. คณะกรรมการโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ
- กำหนดแนวทางและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการตามแนวทางโรงพยาบาลสร้างเสริม  
  สุขภาพ
- ติดตามการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย บุคลากรและชุมชน
- จัดทำและรวบรวมผลการดำเนินงานของโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาพรวมของโรงพยาบาล รวมทั้ง
  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง

2. งานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- กำหนดแนวทางและปฏิบัติตามแผน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางโรงพยาบาล 
  ส่งเสริมสุขภาพ
- ดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพบุคลากรภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และคณะแพทยศาสตร์
- ดำเนินงานจัดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐาน มอก.18001
- ประสานงานและติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในกลุ่มผู้ป่วยและญาติ และ
  การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
- จัดทำและรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมของโรงพยาบาลฯ วิเคราะห์
  ปัญหา/อุปสรรค และวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด:

- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นสถานที่ทำงานเอื้อต่อการมีสุขภาวะ
  (ผ่านเกณฑ์ประเมินของหน่วยอาชีวอนามัยร้อยละ 90)
- สุขภาพของบุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ปานกลางขึ้นไป กิจกรรม one mile walk test) 
  ร้อยละ 80
- กิจกรรมให้ความรู้สู่ประชาชน (ผู้ป่วยและญาติ) 24 ครั้งต่อปี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบเขตการให้บริการและแนวทางการดำเนินงาน:

  งานส่งเสริมสุขภาพบุคลากร:                    
   

จัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ สร้างกลไก ให้มีกฎระเบียบและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร สื่อสารให้บุคลากรทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ตามขอบเขตที่ควรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง                           

    
  งานส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ:

ติดต่อประสานงานกับคลินิกและหอผู้ป่วยต่างๆ เพื่อปรับระบบบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้รับบริการที่ชัดเจน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของผู้ให้บริการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยง ญาติและครอบครัว รวมถึงการส่งเสริมและธำรงสุขภาพสำหรับกลุ่มที่มีสุขภาพดี และจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อให้ความรู้ให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการและผู้สนใจทั่วไป

  งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน:

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของตนเองภายในชุมชน จัดบริการส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน เช่น ลดละเลิกการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด การกำจัดลูกน้ำยุงลาย การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ สนับสนุนองค์ความรู้โดยเน้นให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นต่อการส่งเสริมสุขภาพ เช่น สิทธิและหน้าที่ของผู้รับบริการระบบบริการสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกของชุมชน

  งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001:

ประสานงานกับหน่วยอาชีวอนามัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เพื่อจัดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และคณะแพทยศาสตร์ ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.18001) และดำเนินการเตรียมความพร้อมภายในหน่วยงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.18001 ภายในปี 2555