หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์ พันธกิจบุคลากรลิงค์ที่น่าสนใจติดต่อสอบถามความรู้ทั่วไป


ฝ่ายศึกษาวิจัย
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  งานวิจัย

  เกร็ดความรู้

ฝ่ายบำบัดองค์รวม
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  กิจกรรมเพื่อผู้ป่วย
  สาระน่ารู้
  ภาพกิจกรรม

รายงานประจำปี
  รายงานประจำปี 2552
  รายงานประจำปี 2553
  รายงานประจำปี 2554

  รายงานประจำปี 2555

ผลงานวิชาการ
 

 

 

 

 

 

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

มารู้ มะเร็งหลังโพรงจมูก
วันเสาร์ที่ 18  สิงหาคม 2555  เวลา 08.00-12.30 น.
ณ ห้องวิจารณ์ พานิช ศูนย์ประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์
ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
: คุณจาริกา  แก้วบรรจง
โทรศัพท์ 074-541469, 083-5138738  โทรสาร 074-455856
Email: the_coup06@yahoo.co.th
ฟรี ปิดรับสมัคร 10 สิงหาคม 2555    รายละเอียดเพิ่มเติม
 

Update 03-01-2556 

ภาพกิจกรรม

  กิจกรรม "การแลก
    เปลี่ยนเรียนรู้และ
    บรรเทาอาการข้าง
    เคียงในผู้ป่วยมะเร็ง
    ที่ได้รับยาเคมีบำบัด
"  


 
กิจกรรม "โภชนาการ
    สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง"


  กิจกรรม "Walk Rally  
    ร่วมใจต้านภัยมะเร็ง
    ปอด
"

 ลิงค์สำคัญ


www.tsco.or.th


www.ncch.org


www.cancer.orgwww.asco.org


 

 


 


     ประชาสัมพันธ์  
          ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
             กิจกรรม "เรียนรู้ ใส่ใจ ห่างไกลมะเร็งเต้านม"
             ในวันเสาร์ที่ 20  สิงหาคม  2554 เวลา 12.00 - 16.30 น.
            
ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง และห้องพันธ์ทิพย์ สงวนเชื้อ
             อาคารเรียนรวม และหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

             คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฟรี)

          ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง จัดทำ
             โครงการ
"โภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง"
         
   ในวันจันทร์ที่ 14  มิถุนายน  2553 และ วันจันทร์ที่ 12  กรกฎาคม  2553
             เวลา 09.00-10.30 น. ณ ชั้น
B ห้องประชุมหน่วยขนย้ายผู้ป่วย
             คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)


      
กิจกรรม
         ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง จัดทำ
              โครงการ
"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรเทาอาการข้างเคียง
                             ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
"

         
    ในวันจันทร์ที่ 15  มีนาคม 2553 ณ ชั้น B ห้องประชุมหน่วยขนย้ายผู้ป่วย
              คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์


           ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง จัดทำ
              โครงการ
"โภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง"
         
    ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553 ณ ชั้น B ห้องประชุมหน่วยขนย้ายผู้ป่วย
              คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์


           ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง จัดทำ
              กิจกรรม
"Walk Rally ่วมใจต้านภัยมะเร็งปอด"
         
    ในวันเสาร์ที่ 18  กันยายน  2553
              ณ ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง (
HOCC-PSU)
              ตึกสูติกรรม ชั้น 5 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

           
       สาระน่ารู้
         มะเร็งกับการป้องกัน
           รู้เร็ว รู้ช้า มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
         อาการปวดในผู้ป่วยมะเร็ง
 

ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง
สาขาวิชามะเร็งวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 15 ถ.กาญจนวนิชย์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์ 074-451469, 455000    โทรสาร 074-455856