ประวัติ
หน่วยโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการในระหว่างการก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ ในช่วงแรกอาจารย์ของโรคระบบหายใจคนแรก คือ อาจารย์แพทย์หญิงมนต์เดช สุขปรานี จากนั้นอาจารย์ได้ย้ายกลับไปกรุงเทพมหานคร ต่อมาอาจารย์แพทย์หญิงอัจนา วิมุกตะลพ จึงเป็นเป็นหัวหน้าสาขาวิชาจนถึง พ.ศ. 2532 อาจารย์อัจนามีปัญหาด้านสุขภาพ จึงมอบหมายให้ รศ.พญ.วิไลวรรณ วิริยะไชโย บริหารงานต่อจนกระทั่ง พ.ศ. 2554 จากนั้น ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์ ได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นมอบหมายให้ ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง เป็นหัวหน้าหน่วยจนกระทั่งปัจจุบัน


บุคลากร

ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง
Asst. Prof. Siwasak Juthong M.D.
หัวหน้าสาขาวิชา
E-mail : jsiwasak@medicine.psu.ac.th
โทรศัพท์ : 074-451474
ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์
Prof. Kreetha Thammakumpee M.D.
E-mail :tkreetha@medicine.psu.ac.th

รศ.พญ.วรางคณา กีรติชนานนท์
Assoc.Prof. Warangkana Keeratichananont M.D.
E-mail : tikrittirak@gmail.com

อ.นพ.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์
Mr. Sarayut Lucien Geater M.D.
E-mail : drgeater@gmail.com
ผศ..พญ.อัสมา นวสกุลพงศ์
Asst. Prof. Asma Navasakulpong M.D.
E-mail : navasakulpong@hotmail.com
อ.พญ.ภัทรภร ปัญญารัตน์
Pattapaporn Panyarath M.D.
E-mail : papattara@medicine.psu.ac.th
ลาศึกษาต่อ ประเทศแคนาดา
อ.พญ.ปัญญ์ชลี แก่นเมือง
Punchalee Kaenmuang M.D.
E-mail : kpunchal@medicine.psu.ac.th
สายสนับสนุน
น.ส.คนึง แซ่เจียม
E-mail : skanung@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการ
น.ส.อริสรา ชูชื่อ
E-mail : carissar@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการ
น.ส.เพียงจันทร์ บัวหลวง
E-mail : yumigojang@hotmail.com
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางเบญจนุช ไชยสังข์
E-mail : cbenjanu@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล ส1
นางศิริญญา สุวรรณรัตน์
E-mail : ssirinya@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล ส1
นาง พิไลวรรณ เมืองหนู
E-mail : -
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ปฏิบัติงาน

 

งานการเรียนการสอน

 1. สอนนักศึกษาแพทย์ นักศึกษากายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย
 2. สอนแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์
 3. สอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจฯ  สาขาเวชบำบัดวิกฤต และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 4. สอนแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาอื่นๆ เช่น วิสัญญีวิทยา ศัลยศาสตร์ทรวงอก
 5. เปิดรับการ Elective ของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์
 6. สอนพยาบาลเฉพาะทาง
 7. คุมวิทยานิพนธ์

งานวิจัย
สาขาวิชาฯ มีนโยบายส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและบุคลากรอื่นในสาขาวิชาฯ  เพื่อให้มีความเป็นเลิศในด้านงานวิจัย โดยมีจุดเด่น คือ
- มีอาจารย์ที่รับผิดชอบงานวิจัยของสาขาวิชาฯ
- มีหน่วยส่งเสริมงานวิจัยของภาควิชา เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย
- งบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ และมีผู้ช่วยวิจัยที่จัดจ้างด้วย
เงินกองทุนวิจัย
- มีหน่วยระบาดวิทยา เพื่อให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย
- มีงานวิจัยที่ทำร่วมแบบสหสาขาวิชาชีพ

 

งานบริการทางการแพทย์

 1. การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก OPD อายุรกรรมทั่วไป
 2. การดูแลรักษาผู้ป่วยนอกคลินิกเฉพาะโรคปอดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-16.00 น.
 3. รับปรึกษาผู้ป่วยจากศูนย์คัดกรอง
 4. การดูแลรักษาผู้ป่วยในทั้งในหอผู้ป่วยสามัญ และหอผู้ป่วยพิเศษ
 5. การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยวิกฤตระบบหายใจ (MRCU)
 6. รับปรึกษาและดูแลผู้ป่วยต่างแผนก          
 7. ส่องกล้องตรวจหลอดลมปอด 
 8. การตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function test)
 9. หัตถการอื่นๆ  เช่น การเจาะปอด, Ultrasound, PleurX catheter insertion and drainage
 10. หัตถการพิเศษต่าง ๆ ในห้องผ่าตัด ได้แก่ Pleuroscopy  , EBUS , Balloon , Stent, Whole lung lavage

งานบริการทางวิชาการ
1. จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ 
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ยาสูดพ่นที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจให้แก่แพทย์ พยาบาลและเภสัชกรจากโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคใต้
3. จัดการประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่อง Practical management of common chest disease, Southern chest day ให้แก่แพทย์ พยาบาลและเภสัชกรจากโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคใต้

งานวิจัยของหน่วย
1989
1.Thammakumpee G, Vathesatogkit P, Charoenphan P. Pulmonary infections in immunocompromised hosts. J Med Assoc Thai 1989;72(12):682-686.
1991
1. Chayakul P, Thammakumpee K, Mitarnun W. Lung cavities from pneumocystis carinii in a patient with systemic lupus erythematosus. J Med Assoc Thai 1991;74(7):310-12.
1992
1.Thammakumpee G. Transthoracic needle aspiration biopsy of lung lesions in Songklanagarind hospital. Songkla Med J 1992;10(3):219-23.
1994
1.Thammakumpee G, Sumpatanukule P. Noncardiogenic pulmonary edema induced by sublingual buprenorphine. Chest 1994;106:306-308.
1996
1.ธีรศักดิ์ เรืองวิทยาวงศ์, กรีฑา ธรรมคำภีร์. วัณโรคปอดในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และไม่ติดเชื้อ HIV. สงขลานครินทร์เวชสาร 2539; 14(พิเศษ 1): 38.
1997

1.Thammakumpee G, Pojanamongkolkij K, Tanisaro K and Meekhamwii P. Pulmonary complications in patients with human immunodeficiency virus infection in Songklanagarind hospital. Thai J Tuberc Chest Dis 1997:18(2):121-27.
2. Thammakumpee G, Pojanamongkolkij K, Tanisaro K and Meekhamwii P. Pulmonary complications in patients with human immunodeficiency virus Infection in Songklanagarind hospital. Thai J Tuberc Chest Dis 1997:18 (12):121-127
3. Thammakumpee G, Polpong P, Bovornkitti S. A survey of indoor radon in Songkhla province. Siriraj Hosp Gaz 1997;49(8):750-754
4. Malee Rojpibulstit, Srivat Kasiwong, Siwasak juthong, Narabodee Phadoongsombat and Damrongsak Faroongsarng. Ambroxol lozenge bioavilability an open-label, two-way crossover study of the comparative bioavailability of ambroxol lozenges and commercial tablets in healthy Thai volunteers. Original research article 2003;23(4):273-280
2001

1. Juthong S, Lam WK, Chuaychoo B, Hanen JE, Stringer WW, Wasserman K. The effect of airflow obstruction on exercise capacity and breathing reserve in COPD. Am J respir crit care med 2001;163:A266.

2004
1.Kreetha Thammakumpee, Nitima Chaowalit, Pranee Mekwamwai. A Comparison of Bronchodilator Efficacies of Salbutamol Inhaled from Intermittently Operated Versus Continuously Operated Nebulizer. วารสารโรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน 2547.
2.Thammakumpee K. Clinical Manifestation and Survival of Patients with Non-Small Cell Lung Cancer. J Med Assoc Thai 2004;87:503-7.
3. Geater S, Leelawattana R , Geater A. Validation of the OSTA index for discriminating between high and low probability of femoral neck and lumbar spine osteoporosis among Thai postmenopausal women.; Department of Intenal Medicine , Faculy of Medicine ,J Med Assoc Thai. 2004 Nov;87(11):1286-92

2005
1.Thammakumpee K, Silpapojakul K, Borrirak B. Leptospirosis and its pulmonary complications. Respirology: 2005; 10: 656-9.
2.กรีฑา ธรรมคำภีร์, ศิวศักดิ์ จุทอง, นรวีร์ จั่วแจ่มใส, นพดล รุ่งศรีทอง, นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย, ชลวิทย์ หลาวทอง. การรักษาผู้ป่วยโรคหืดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต 2548; 26: 235-42

2006

  • ศิวศักดิ์ จุทอง , เดือนเพ็ญ ฉันทจิตปรีชา ,วรางคณา ฤทธิรักษ์, กรีฑา ธรรมคำภีร์. การศึกษาประสิทธิภาพของ Providone lodine เปรียบเทียบกับ Tetracycline ในการผนึกปิดโพรงเยื้อหุ้มปอดผู้ป่วยที่มีน้ำในโพรงเยื้อหุ้มปอดจากมะเร็. วารสารวัณโรคโรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต 2549 : ปีที่ 27 ฉบับที่ 2: เมษายน - มิถุนายน113- 21.
  • Rakim W, Taboonpong S, Chailungka P, Juthong S. Sleep quality, factors interfering with sleep, and intervention activities among patients receiving mechanical ventilation . Department of Nursing , Faculty of Medicine. Department of Medical Nursing, Faculty of Nursing. Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine. Prince of Songkla University, Med J 2006;24(4):289-298

  2007
  1.Thammakumpee K, Juthong S, Viriyachaiyo V, Rittirak W, Tanomkiat W. Clinical manifestation and survival of patients with small-cell lung cancer. Med Assoc Thai. 2007; 90: 1-6.

  2009
  1.  Kanchana S, Kanchana S, Vijitsopa T, Thammakumpee K, Yamwong S, Sawanyawisuth K.  Clinical  Factors Predictive of Pneumonia Caused by Pandemic 2009 H1N1 Influenza Virus. Am J Trop Med. Hyg.  (inpress)
  2. ชวนชม บำรุงเสนา, ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์. The effects of sleep positions and sleep stages in obstructive sleep apnea. สงขลานครินทร์เวชสาร 2552;พ.ย. – ธ.ค. 27(6):471-81
  2010

   • วไลพร พราหมณ์ชู, สีลม แจ่มอุลิตรัตน์, ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์. เปรียบเทียบอาการและหน้าที่การทำงานของปอดในคนงานเผาถ่านและเกษตรกรสวนยาง. สงขลานครินทร์เวชสาร 2553;มี.ค.-เม.ย. 28(2):61-8.
   • วรางคณา กีรติชนานนท์, เจษฎา ฤทธิ์ธาทร. เปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบนิวโมซีสติส ในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากโรคเอดส์กับผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจาก สาเหตุอื่น. สงขลานครินทร์เวชสาร 2553;ม.ค.-ก.พ. 28(1):43-8.

   2011

   1. Juthong S and Jirarat  A. Clinical and Radiological Characteristics of cytomegalovirus Pneumonia in Immunocompromised Patients. ERS 2011 meeting, Abstract.
   2. Juthong S and Eiamsa-ard S.The Effects of Roxithromycin as Anti-Inflammatory agent on Clinical  Outcomes  in Patients with Bronchiectasis: A Double Blinded Randomized Controlled Study. ERS  2011 meeting, Abstract.
   3. Chung DR, Song JH, Kim SH, Thamlikitkul V, Huang SG, et al. High prevalence of multidrug-resistant  nonfermenters in hospital-acquired pneumonia in Asia. Am J Respir Crit Care Med. 2011 Dec 15;184(12):1409-17.

   2012

   1. Werarak P, Waiwarawut J, Tharavichitkul P, Pothirat C, Rungruanghiranya S, Geater SL, et al. 

                Acinetobacter baumannii nosocomial pneumonia in tertiary care hospitals in Thailand. J Med
   Assoc  Thai.  2012 Feb;95 Suppl 2:S23-33.

   1. วรางคณา กีรติชนานนท์, กิตติศักดิ์ ตั้งสัตยาธิษฐาน. การศึกษาประเมินวิธีการพ่นยาของผู้ป่วยโรงพยาบาล สงขลานครินทร์โดยพิจารณาอัตราการพ่นยาที่ถูกต้องและปัจจัยที่ส่งเสริม. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2555:30(4):189-97
   2. Keeratichananont W, Limthong T, Keeratichananont S. Cuff Leak Volume As a Clinical Predictor for Identifying Post-Extubation Stridor. J Med Assoc Thai 2012; 95 (6): 752-5.
   3. วรางคณา กีรติชนานนท์, เจษฎา ฤทธิ์ธาทร. เปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ    นิวโมซีสติสในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากโรคเอดส์กับผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจาก สาเหตุอื่น. สงขลานครินทร์เวชสาร 2553;28(1):43-8.
   4. Ofiara LM, Navasakulpong A, Ezer N, Gonzalez AV. The importance of a satisfactory biopsy for the diagnosis of lung cancer in the era of personalized treatment. Curr Oncol. 2012 Jun;19(Suppl 1):S16-23. doi: 10.3747/co.19.1062.
   5. Keeratichananont W, Limthong T, Keeratichananont S. Cuff Leak Volume As a Clinical Predictor for Identifying Post-Extubation Stridor. J Med Assoc Thai 2012; 95 (6): 752-5
   6. Werarak P, Waiwarawut J, Tharavichitkul P, Pothirat C, Rungruanghiranya S, Geater SL, et al. Acinetobacter baumannii nosocomial pneumonia in tertiary care hospitals in Thailand. J Med Assoc Thai. 2012 Feb;95 Suppl 2:S23-33.

   2013

   1. Kanchana S, Kanchana S, Vijitsopa T, Thammakumpee K, Yamwong S, Sawanyawisuth K. Clinical Factors Predictive of Pneumonia Caused by Pandemic 2009 H1N1 Influenza Virus. Am J Trop Med Hyg. 2013 Mar;88(3):461-3.
   2. Wise RA, Anzueto A, Cotton D, Dahl R, Devins T, Disse B, ?, Keeratichananont W, et al. Tiotropium Respimat inhaler and the risk of death in COPD. N Engl J Med. 2013;369(16):1491-501.
   3. Sequist LV, Yang JC, Yamamoto N, O'Byrne K, Hirsh V, Mok T, ?,Geater SL, et al. Phase III study of afatinib or cisplatin plus pemetrexed in patients with metastatic lung adenocarcinoma with EGFR mutations. J Clin Oncol. 2013;31(27):3327-34.

    

   2014
   1. Ofiara LM, Navasakulpong A, Beaudoin S, Gonzalez AV. Optimizing tissue sampling for the diagnosis, subtyping, and molecular analysis of lung cancer. Frontiers in Oncology. 2014 Sep 22;4:253. Review.
   2.Raungrut P, Wongkotsila A, Lirdprapamongkol K, Svasti J, Geater SL, Phukaoloun M, Suwiwat S, Thongsuksai P. Prognostic significance of 14-3-3y overexpression in advanced non-small cell lung cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(8):3513-8.
   3.Wu YL, Zhou C, Hu CP, Feng J, Lu S, Huang Y, Li W, Hou M, Shi JH, Lee KY, Xu CR, Massey D, Kim M, Shi Y, Geater SL. Afatinib versus cisplatin plus gemcitabine for first-line treatment of Asian patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring EGFR mutations (LUX-Lung 6): an open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2014 ;15(2):213-22.
   4.Mok TS, Geater SL, Iannotti N, Thongprasert S, Spira A, Smith D, et al. Randomized phase II study of two intercalated combinations of eribulin mesylate and erlotinib in patients with previously treated advanced non-small-cell lung cancer. Annals of Oncology. 2014 Aug;25(8):1578-84.
   5. Sriplung H, Bilheem S, Kuntipundee T, Geater SL. Differences in Cancer Incidence among Predominantly Muslim and Buddhist Subpopulations in Songkhla. Asian Pacific journal of cancer prevention. 2014;15(22):9979-83.
   2015

   1. Keeratichananont W, Limthon T, Keeratichananont S. Efficacy and safety profile of autologous blood versus tetracycline pleurodesis for malignant pleural effusion. Therapeutic Advances in Respiratory Disease. 2015;9:42-8.
   2.  Keeratichananont W, Nilmoje T, Keeratichananont S, Rittatorn J. Diagnostic yield and safety of sputum induction with nebulized racemic salbutamol versus hypertonic saline in smear-negative pulmonary tuberculosis. Therapeutic Advances in Respiratory Disease. 2015 9:217-23
   3. Kiranantawat N, Srisala N, Sungsiri J, Geater SL, Tanomkiat W. Transthoracic imaging-guided biopsy of lung lesions: evaluation of benign non-specific pathologic diagnoses. Journal of the Medical Association of Thailand. 2015 May;98(5):501-7.
   4. Yang JC, Sequist LV, Geater SL, Tsai CM, Mok TS, Schuler M, Yamamoto N, Yu CJ, Ou SH, Zhou C, Massey D, Zazulina V, Wu YL. Clinical activity of afatinib in patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring uncommon EGFR mutations: a combined post-hoc analysis of LUX-Lung 2, LUX-Lung 3, and LUX-Lung 6. The Lancet Oncology. 2015 Jun 4. pii: S1470-2045(15)00026-1. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00026-1. [Epub ahead of print]
   5. Geater SL, Xu CR, Zhou C, Hu CP, Feng J, Lu S, et al. Symptom and Quality of Life Improvement in LUX-Lung 6: An Open-Label Phase III Study of Afatinib Versus Cisplatin/Gemcitabine in Asian Patients With EGFR Mutation-Positive Advanced Non-small-cell Lung Cancer. Journal of Thoracic Oncology. 2015 Jun;10(6):883-9.
    • Maneechay W, Boonpipattanapong T, Kanngurn S, Puttawibul P, Geater SL, Sangkhathat S. Single nucleotide polymorphisms in the Gc gene for vitamin D binding protein in common cancers in Thailand. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2015;16(8):3339-44.
    • Yang JC, Wu YL, Schuler M, Sebastian M, Popat S, Yamamoto N, et al. Afatinib versus cisplatin-based chemotherapy for EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma (LUX-Lung 3 and LUX-Lung 6): analysis of overall survival data from two randomised, phase 3 trials. The Lancet Oncology. 2015 Feb;16(2):141-51.
    • Allemani C, Weir HK, Carreira H, Harewood R, Spika D, Wang XS, et al. Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual data for 25,676,887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2). Lancet. 2015 Mar 14;385(9972):977-1010.

    2016

    1. Navasakulpong A, Auger M, Gonzalez AV. Yield of EBUS-TBNA for the diagnosis of sarcoidosis: impact of operator and cytopathologist experience BMJ Open Respiratory Research 2016;3:e000144. 
    2. Keeratichananont W, Thanadetsuntorn C, Keeratichananont S. Value of preoperative 6-minute walk test for predicting postoperative pulmonary complications. Therapeutic Advances in Respiratory Disease. 2016 Feb;10(1):18-25.
    3. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR, Vestbo J, Roche N, Ayers RT,et al. Indacaterol-Glycopyrronium versus Salmeterol-Fluticasone for COPD. N Engl J Med. 2016 Jun 9;374(23):2222-34
    4. Cic?nas S, Geater SL, Petrov P, Hotko Y, Hooper G, Xia F, et al. Maintenance erlotinib versus erlotinib at disease progression in patients with advanced non-small-cell lung cancer who have not progressed following platinum-based chemotherapy (IUNO study). Ann Oncol. 2016 Nov;27(11):2103-2110.
    5. Yang JC, Sequist LV, Zhou C, Schuler M, Geater SL, Mok T, et al. Effect of dose adjustment on the safety and efficacy of afatinib for EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma: post hoc analyses of the randomized LUX-Lung 3 and 6 trials. Ann Oncol. 2016 Nov;27(11):2103-2110.
    6. Mok TS, Geater SL, Su WC, Tan EH, Yang JC, Chang GC, et al. A Randomized Phase 2 Study Comparing the Combination of Ficlatuzumab and Gefitinib with Gefitinib Alone in Asian Patients with Advanced Stage Pulmonary Adenocarcinoma. J Thorac Oncol. 2016 Oct;11(10):1736-44.
    7. Srichana T, Juthong S, Thawithong E, Supaiboonpipat S, Soorapan S. Clinical equivalence of budesonide dry powder inhaler and pressurized metered dose inhaler. The Clinical Respiratory Journal. 2016 Jan;10(1):74-82
    8.  Srichana T, Ratanajamit C, Juthong S, Suwandecha T, Laohapojanart N, Pungrassami P, et al. Evaluation of Proinflammatory Cytokines and Adverse Events in Healthy Volunteers upon Inhalation of Antituberculosis Drugs. Biol Pharm Bull. 2016;39(11):1815-1822.

     

    2017

     • Ezer N, Navasakulpong A, Schwartzman K, Ofiara L, Gonzalez AV. Impact of rapid investigation clinic on timeliness of lung cancer diagnosis and treatment. BMC Pulm Med. 2017 Dec 8;17(1):178.
     • Kanjanapradit K, Kosjerina Z, Tanomkiat W, Keeratichananont W, Panthuwong S. Pulmonary Cryptococcosis Presenting With Lung Mass: Report of 7 Cases and Review of Literature. Clin Med Insights Pathol. 2017;10:1179555717722962
     • Raungrut P, Petjaroen P, Geater S.L, Keeratichananont W, Phukaoloun M, Suwiwat S, Thongsuksai P. Methylation of 14-3-3? gene and prognostic significance of 14-3-3? expression in non-small cell lung cancer. Source of the Document Oncology Letters. 2017;14(5):5257-5264.
     • Soria JC, Tan DS, Chiari R, Wu YL, Paz-Ares L, Wolf J, et al. First-line ceritinib versus platinum-based chemotherapy in advanced ALK-rearranged non-small-cell lung cancer (ASCEND-4): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2017 Mar 4;389(10072):917-929.
     • Bonaventure A, Harewood R, Stiller CA, Gatta G, Clavel J, Stefan DC, et al. Worldwide comparison of survival from childhood leukaemia for 1995-2009, by subtype, age, and sex (CONCORD-2): a population-based study of individual data for 89?828 children from 198 registries in 53 countries. Lancet Haematol. 2017 May;4(5):e202-e217.
     • Pramchoo W, Geater AF, Jamulitrat S, Geater SL, Tangtrakulwanich B. Occupational Tasks Influencing Lung Function and Respiratory Symptoms Among Charcoal-Production Workers: A Time-Series Study. Saf Health Work. 2017 Sep;8(3):250-257.
     • Matz M, Coleman MP, Sant M, Chirlaque MD, Visser O, Gore M, et al. The histology of ovarian cancer: worldwide distribution and implications for international survival comparisons (CONCORD-2). Gynecol Oncol. 2017 ;144(2):405-413.
     • Raungrut P, Petjaroen P, Geater S.L, Keeratichananont W, Phukaoloun M, Suwiwat S, Thongsuksai P. Methylation of 14-3-3? gene and prognostic significance of 14-3-3? expression in non-small cell lung cancer. Source of the Document Oncology Letters. 2017;14(5):5257-5264.
     • Antonia SJ, Villegas A, Daniel D, Vicente D, Murakami S, Hui R, et al. Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017 Nov 16;377(20):1919-1929.
     • Matz M, Coleman MP, Carreira H, Salmer?n D, Chirlaque MD, Allemani C, et al. Worldwide comparison of ovarian cancer survival: Histological group and stage at diagnosis (CONCORD-2). Gynecol Oncol. 2017;144(2):396-404.

     2018
     1. Nirattisaikul S, Kreetha Thammakumpee K, Keeratichananont W. Screening of pulmonary tuberculosis in the outpatient clinic at Songklanagarind Hospital. 2018 (in press)

     2. Navasakulpong A and Kaenmuang P. Late Breaking Abstract - Ten years experience of whole lung lavage for PAP cases in Songklanagarind hospital. European Respiratory Journal 2018 52: OA264; Abstract.

     3. Keeratichananont W, Kaewdech A, Keeratichananont S. Efficacy and safety profile of autologous blood versus talc pleurodesis for malignant pleural effusion: a randomized controlled trial. Ther Adv Respir Dis. 2018 Jan-Dec;12:1753466618816625.
     4. Kawamatawong T, Poachanukoon O, Boonsiri C, Saengasapaviriya A, Saengasapaviriya A, Sittipunt C, et al. Long-term effectiveness of omalizumab treatment in Thai severe asthmatic patients: a real-life experience. Asian Pac J Allergy Immunol. 2018 Dec;36(4):238-243.
     5. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nik?i? M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37?513?025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018 Mar 17;391(10125):1023-1075.
     6. Wu YL, Hirsh V, Sequist LV, Hu CP, Feng J, Lu S, et al. Does EGFR Mutation Type Influence Patient-Reported Outcomes in Patients with Advanced EGFR Mutation-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer? Analysis of Two Large, Phase III Studies Comparing Afatinib with Chemotherapy (LUX-Lung 3 and LUX-Lung 6). Patient. 2018;11(1):131-141.
     7. Cattapan K, Tanomkiat W, Geater SL, Kiranantawat N. Procedure-related tumour seeding in lung cancer with malignant pleural effusion: Radiological features and outcomes. J Med Imaging Radiat Oncol. 2018 Oct;62(5):619-624.
     8.Wu YL, Sequist LV, Tan EH, Geater SL, Orlov S, Zhang L, et al. Afatinib as First-line Treatment of Older Patients With EGFR Mutation-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer: Subgroup Analyses of the LUX-Lung 3, LUX-Lung 6, and LUX-Lung 7 Trials. Clin Lung Cancer. 2018 Jul;19(4):e465-e479.
     9.Kanjanapradit K, Thongsuksai P, Phukaoloun M, Geater SL. Prognostic significance of tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-2 [TIMP-2] expression in non-small cell carcinoma of lung. J Med Assoc Thai. 2018;101(2): 1311-1317.
     10.Antonia SJ, Villegas A, Daniel D, Vicente D, Murakami S, Hui R, et al. Overall Survival with Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III NSCLC. N Engl J Med. 2018 Dec 13;379(24):2342-2350.
     11. Kawamatawong T, Poachanukoon O, Boonsiri C, Saengasapaviriya A, Saengasapaviriya A, Sittipunt C, et al. Long-term effectiveness of omalizumab treatment in Thai severe asthmatic patients: a real-life experience. Asian Pac J Allergy Immunol. 2018 Dec;36(4):238-243.