ประวัติ
หน่วยโรคหัวใจก่อตั้งพร้อมสาขาวิชาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2518

ทำเนียบหัวหน้าหน่วยโรคหัวใจ
รศ.นพ.สมทรง ยิบอินซอย (Assoc. Prof. SomsongYipintsoi, M.D.)
นพ.ชาติชาย สันติภาพลือชา (Chartchai Suntiparpluacha, M.D.)
ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย (Prof.TadaYipintsoi, PhD)
รศ.นพ.วรวุฒิ จินตภากร (Assoc. Prof. WoravutJintapakorn, M.D.)
นพ.ศรัณยู สุวรรณอักษร (Saranyou Suwanugsorn, M.D.)

บุคลากร

อ.นพ.ศรัณยู สุวรรณอักษร
Mr. Saranyou Suwanugsorn M.D.
หัวหน้าสาขาวิชา
E-mail : saranyou.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 074-451480
ผศ.นพ.นพดล ชำนาญผล
Mr. Noppadol Chamnarnphol M.D.
E-mail : cnoppado@hotmail.com
อ.นพ.สิริชัย ชีวธนากรณ์กุล
Mr. Sirichai Cheewatanakornkul M.D.
E-mail : sirichai.chee@gmail.com
อ.พญ.ตรีชฎา วิสารทพงศ์
Treechada Wisaratapong M.D.
E-mail : noinananoi@hotmail.com
อ.นพ.ธนพล นิลโมจน์
Mr. Thanapon Nilmoje M.D.
E-mail : naponyorwor@gmail.com
อ.นพ.สันติ ลิ้มอัมพรเพชร
Mr. Sunti Limumpornpetch M.D.
E-mail : lsunti@medicine.psu.ac.th
ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ประเทศอังฤษ
อ.นพ.พลาย ชี้เจริญ
Mr. Ply Chichareon M.D.
E-mail : plyc83@yahoo.com
ลาฝึกอบรม Fellow เนเธอร์แลนด์
อาจารย์พิเศษ
 
รศ.นพ.วรวุฒิ จินตภากร
Assoc.Prof. Woravut Jintapakorn M.D.
E-mail : jworavut@medicine.psu.ac.th
 
สายสนับสนุน
นาง พัชราภรณ์ กาเลี่ยง
E-mail : sangpatc@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ขอบเขตการดำเนินงาน
งานการเรียนการสอน

 • รับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายแบบ เช่นการบรรยาย ทำ case discussion, active learning ผ่าน web base และ การทำ simulation 
 • รับผิดชอบการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ มีทั้งการบรรยาย core lecture, case discussion, ECG conference และ topic review อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการจัดการสอนในเชิงปฏิบัติเพื่อฝึกทักษาการตรวจร่างกายทางโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย
 • รับผิดชอบการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น topic review, inter-department conference, journal club
 • มีการเปิดรับนักศึกษา elective ทั้งจากภายในและต่างประเทศ มีกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา elective เช่น bedside teaching, practical skill teaching และการอ่านและแปลผล ECG

งานวิจัย

 • ด้านโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน (Acute coronary syndrome) ศูนย์โรคหัวใจมีศักยภาพในการรักษาโรคนี้เทียบเท่ามาตรฐานของต่างประเทศ โดยทางหน่วยโรคหัวใจได้มีงานวิจัยต่างๆ ที่แสดงถึงคุณภาพของการบริการนี้
 • ด้านโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาเฉพาะส่วน (Hypertrophic cardiomyopathy) ในแง่ประสิทธิผลของการฉีด alcohol เข้าไปในหลอดเลือดแดง เพื่อรักษากล้ามเนื้อหัวใจหนา
 • ด้านหัวใจเต้นระริก (Atrial fibrillation) ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น GARFIELD AF, Cool AF, iVALVE
 • ด้านโรคเมตาบอลิซึมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น ODYSSEY, AEGIS-II

งานบริการทางการแพทย์

 • งานบริการผู้ป่วยนอก
  • มีการออกตรวจผู้ป่วยนอก เป็นคลินิกโรคหัวใจ ทุกวันจันทร์และอังคาร
  • มีแพทย์โรคหัวใจออกตรวจและทำหัตถการต่างๆ เช่น echocardiography, exercise stress test, tilt table test ที่ศูนย์โรคหัวใจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
  • มีคลินิกนอกเวลาหัวใจ ที่ศูนย์โรคหัวใจ ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์
  • มิคลินิกพิเศษเฉพาะทางของโรคหัวใจ 4 คลินิก ได้แก่ คลินิกเช็คเครื่องกระตุ้นหัวใจ ทุกวันพุธ, คลินิกหลังทำหัตถการใส่ขดลวดหัวใจ ทุกวันอังคาร, คลินิกหัวใจล้มเหว ทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน, คลินิกหัวใจเต้นระริก ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 • งานบริการผู้ป่วยใน
  • ดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ (CCU), หอผู้ป่วยหัตถการหัวใจ (Cardiac Intervention Ward)และรับปรึกษาผู้ป่วยจากหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม(MICU) และศัลยกรรม (SICU)
  • รับปรึกษาและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคหัวใจ ทั้งในหอผู้ป่วยอายุรกรรม และผู้ป่วยจากต่างแผนก เช่น ศัลยกรรม, สูติกรรม, กระดูกและข้อ   
 • การทำหัตถการทางด้านหัวใจ
  • งานด้าน non-invasive เช่น echocardiography, exercise tress test, holter monitor, pacemaker interrogation, tilt table test
  • งานด้าน invasive แบ่งเป็น
 • Coronary Intervention:coronary angiography (CAG), percutaneous coronary intervention (PCI), rotablator, fractional flow reserve measurement (FFR), intravascular ultrasound (IVUS), optical coherence tomography angiography (OCT), alcohol septal ablation
 • Valve intervention: Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty (PBMV), Transcatheter aortic valve intervention (TAVI), percutaneous mitral valve repair
 • Arrhythmia procedures: Electrophysiological study (EP study), radiofrequency ablation (RFA), epicardial ablation, 3D mapping and high density mapping, left atrial appendage occluder (LAAO), pacemaker implantation, ICD/CRTD implantation, temporary pacemaker insertion, lead extraction
 • อื่นๆ เช่น right heart catheterization, pericardiocentesis, endomyocardial biopsy, IABP

งานบริการวิชาการ

 • มีงานประชุมวิชาการ Southern arrhythmia conference: Focus on Cardiac Implantable Electronic Devices (CIEDs) Therapy วันที่ 3-4 มีนาคม 2560 แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้เกี่ยวข้องและผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจและญาติรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจเบื้องต้น 
 • จัด workshop TAVI แก่แพทย์ผู้สนใจและแพทย์จากต่างประเทศ
 • จัด workshop LAAO แก่แพทย์ผู้สนใจ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562

งานวิจัยของหน่วย (5 ปีที่ผ่านมา2019-2014)

  • Suwanrath C, Thongphanang P, Pinjaroen S, Suwanugsorn S. Validation of modified World Health Organization classification for pregnant women with heart disease in a tertiary care center in southern Thailand. Int J Womens Health. 2018;10:47-53.
  • Vaduganathan M, Harrington RA, Stone GW, Deliargyris EN, Steg PG, Gibson CM, (Chamnarnphol N), et al. Cangrelor With and Without Glycoprotein IIb/IIIa Inhibitors in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. J Am CollCardiol. 2017 Jan 17;69(2):176-85.
  • Bhatt DL, Stone GW, Mahaffey KW, Gibson CM, Steg PG, Hamm CW, (Chamnarnphol N), et al. Effect of platelet inhibition with cangrelor during PCI on ischemic events. N Engl J Med. 2013;368(14):1303-13.
  • Krittayaphong R, Winijkul A, Methavigul K, Wongtheptien W, Wongvipaporn C, Wisaratapong T, et al. Risk profiles and pattern of antithrombotic use in patients with non-valvular atrial fibrillation in Thailand: a multicenter study. BMC CardiovascDisord. 2018 Aug 25;18(1):174.
  • Sawhney JP, Kothiwale VA, Bisne V, Durgaprasad R, Jadhav P, Chopda M, (Wisaratapong T, Cheewatanakornkul S), et al. Risk profiles and one-year outcomes of patients with newly diagnosed atrial fibrillation in India: Insights into the GARFIELD-AF Registry. Indian Heart J. 2018 Nov - Dec;70(6):828-835.
  • Rattanawong P, Vutthikraivit W, Charoensri A, Jongraksak T, Prombandankul A, Kanjanahattakij N, (Wisaratapong T), et al. Fever-Induced Brugada Syndrome Is More Common Than Previously Suspected: A Cross-Sectional Study from an Endemic Area. Annals of Noninvasive Electrocardiology. 2015; 21(2):136-41.
  • Fitzmaurice DA, Accetta G, Haas S, Kayani G, Lucas Luciardi H, Misselwitz F, (Wisaratapong T, Cheewatanakornkul S), et al. Comparison of international normalized ratio audit parameters in patients enrolled in GARFIELD-AF and treated with vitamin K antagonists. Br J Haematol. 2016 Aug;174(4):610-23.
  • Apiyasawat S, Tangcharoen T, Wisaratapong T, Yamwong S, Wiboonpolprasert S, Sritara P. CHA?DS?-VASc scores predict mortality after hospitalization for atrial fibrillation. International Journal of Cardiology. 2015 Apr 15;185:293-6.
  • Kritsaneepaiboon S, Ina N, Chotsampancharoen T, Roymanee S, Cheewatanakornkul S. The relationship between myocardial and hepatic T2 and T2* at 1.5T and 3T MRI in normal and iron-overloaded patients. ActaRadiol. 2018;59(3):355-62.
  • Asano T, Katagiri Y, Chang CC, Kogame N, Chichareon P, Takahashi K, et al. Angiography-Derived Fractional Flow Reserve in the SYNTAX II Trial: Feasibility, Diagnostic Performance of Quantitative Flow Ratio, and Clinical Prognostic Value of Functional SYNTAX Score Derived From Quantitative Flow Ratio in Patients With 3-Vessel Disease. JACC CardiovascInterv. 2019 Feb 11;12(3):259-70.
  • Katsikis A, Chichareon P, Cavalcante R, Collet C, Modolo R, Onuma Y, et al. Application of the MADS classification system in a "mega mammoth" stent trial: Feasibility and preliminary clinical implications. Catheter CardiovascInterv. 2019 Jan 1;93(1):57-63.
  • Asano T, Hyt?nen J, Chichareon P, Taavitsainen J, Kogame N, Katagiri Y, et al. Serial Optical Coherence Tomography at Baseline, 7 Days, and 1, 3, 6 and 12 Months After Bioresorbable Scaffold Implantation in a Growing Porcine Model. Circ J. 2019 Feb 25;83(3):556-66.
  • Collet C, Miyazaki Y, Ryan N, Asano T, Tenekecioglu E, Sonck J, (Chichareon P), et al. Fractional Flow Reserve Derived From Computed Tomographic Angiography in Patients With Multivessel CAD. J Am CollCardiol. 2018 Jun 19;71(24):2756-69.
  • Katagiri Y, Onuma Y, Asano T, Chichareon P, Collet C, Miyazaki Y, et al. Relation between Bioresorbable Scaffold Sizing Using QCA-Dmax and Long-term Clinical Outcomes in 1,232 Patients from 3 Study Cohorts (ABSORB Cohort B, ABSORB EXTEND, and ABSORB II). EuroIntervention. 2018 Oct 12;14(9):e1057-66.
  • Modolo R, Miyazaki Y, Chichareon P, Asano T, Collet C, Tenekecioglu E, et al. Interventional cardiology: review of the year 2017. EuroIntervention. 2018 Apr 20;13(17):2083-96.
  • Vranckx P, Valgimigli M, J?ni P, Hamm C, Steg PG, Heg D, (Chichareon P), et al. Ticagrelor plus aspirin for 1 month, followed by ticagrelormonotherapy for 23 months vs aspirin plus clopidogrel or ticagrelor for 12 months, followed by aspirin monotherapy for 12 months after implantation of a drug-eluting stent: a multicentre, open-label, randomised superiority trial. Lancet. 2018 Sep 15;392(10151):940-9.
  • Collet C, Onuma Y, Sonck J, Asano T, Vandeloo B, Kornowski R, (Chichareon P), et al. Diagnostic performance of angiography-derived fractional flow reserve: a systematic review and Bayesian meta-analysis. Eur Heart J. 2018 Sep 14;39(35):3314-21.
  • Asano T, Serruys PW, Collet C, Miyazaki Y, Takahashi K, Chichareon P, et al. Angiographic late lumen loss revisited: impact on long-term target lesion revascularization. Eur Heart J. 2018 Sep 21;39(36):3381-9.
  • Asano T, Jin Q, Katagiri Y, Kogame N, Takahashi K, Chang CC, (Chichareon P), et al. A randomized comparison of healing response of the BuMA Supreme stent and Xience stent at one- and two-month follow-up: PIONEER-II OCT randomized controlled trial. EuroIntervention. 2018 Dec 20;14(12):e1306-15.
  • Chamnarnphol N, Cheewatanakornkul S, Suwan-ugsorn S. Coronary Angiography (CAG) and Fractional Flow Reserve (FFR) in Asymptomatic Patients with Prior Acute ST- Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI), Who Were Successfully Treated with Fibrinolysis, and Had Normal Post Discharge Exercise Stress Test. J Med Assoc Thai 2017; 100 (12):1261-5
  • Chichareon P, Krittayaphong R, Yindeengam A. Prevalence and predictors of appropriate implantable cardioverter defibrillator therapy in chronic left ventricular dysfunction patients for primary prevention of sudden cardiac death in Siriraj Hospital. Journal of the Medical Association of Thailand. 2015 Jan;98(1):14-20.
  • Keeratichananont W, Nilmoje T, Keeratichananont S, Rittatorn J. Diagnostic yield and safety of sputum induction with nebulized racemic salbutamol versus hypertonic saline in smear-negative pulmonary tuberculosis. Therapeutic Advances in Respiratory Disease. 2015 Jul 23.