อ.ดร.นพ.พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์
Dr. Pongtep Viboonjuntra M.D., Ph.D. 
หัวหน้าสาขาวิชา
E-mail : pongtepv@hotmail.com
โทรศัพท์ : 074-451481
รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
Assoc. Prof. Arnuparp Lekhakula M.D., M.S.
E-mail : arnuparp.l@psu.ac.th
อ.พญ.ดาวลดา คงกับพันธ์
Daolada Kongkabpan M.D.
E-mail : forworksonly@gmail.com
อ.นพ.พิรุฬห์ แซ่ลือ
Mr. Pirun Saelue M.D.
E-mail : pirun2118@hotmail.com
dd
อ.พญ.จักราวดี จุฬามณี
Jakrawadee Julamanee M.D.
E-mail : may_wadee@yahoo.com
ลาฝึกอบรมประเทศญี่ปุ่น
สายสนับสนุน
น.ส.ผกาพร อุดมศักดิ์
E-mail :uphakapo@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
น.ส.สิริภา สะหยัง
E-mail : ssiripa@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

งานวิจัยของหน่วย: ใส่ publication ของอาจารย์ในหน่วย เรียงตามปีที่ตีพิมพ์ 


2561

Intragumtornchai T, Bunworasate U, Wudhikarn K, Lekhakula A, Julamanee J, Chansung K, et al. Non-Hodgkin lymphoma in South East Asia: An analysis of the histopathology, clinical features, and survival from Thailand. Hematol Oncol. 2018 Feb;36(1):28-36.

2561

Miyao K, Terakura S, Okuno S, Julamanee J, Watanabe K, Hamana H, et al. Introduction of Genetically Modified CD3? Improves Proliferation and Persistence of Antigen-Specific CTLs. Cancer Immunol Res. 2018 Jun;6(6):733-744.

2561

Owattanapanich W, Utchariyaprasit E, Tantiworawit A, Rattarittamrong E, Niparuck P, Puavilai T, et al. Improved Survival of Elderly-fit Patients With Acute Myeloid Leukemia Requiring Intensive Therapy: 3-Year Multicenter Analysis From TALWG. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2018 Dec;18(12):e509-e514.

2560

Wudhikarn K, Bunworasate U, Julamanee J, Lekhakula A, Chuncharunee S, Niparuck P, et al. Secondary central nervous system relapse in diffuse large B cell lymphoma in a resource limited country: result from the Thailand nationwide multi-institutional registry. Ann Hematol. 2017 Jan;96(1):57-64.

2560

อานุภาพ เลขะกุล, จินฎา ประเสริฐบุญชัย, จักราวดี จุฬามณี. ความตรงของแบบจำลองการพยากรณ์โรคแบบต่างๆ ในการทำนายผลการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Peripheral T-Cell Lymphoma. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2560;27(1):35-43.

2560

Koyama D, Murata M, Hanajiri R, Okuno S, Kamoshita S, Julamanee J, et al. High incidence of extensive chronic graft-versus-host disease in patients with the REG3A rs7588571 non-GG genotype. PLoS One. 2017 Sep 25;12(9):e0185213.

2557

Julamanee J, Kayasut K, Lekhakula A, Viboonjuntra P, Kongkabpan D. Prognostic Impact of p53, Bcl-2, and p-glycoprotein Expressions in Peripheral T-cell Lymphoma, Not Otherwise Specified (PTCL, NOS) in Thai Patients. J Hematol Transfus Med 2014;24:119-27.

2560

พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์. พยาธิกำเนิดของ Myeloproliferative neoplasms และสิ่งสำคัญในการวินิจฉัยโรค. ใน: ศิวศักดิ์ จุทอง, กรีฑา ธรรมคำภีร์, จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์, อัสมา นวสกุลพงศ์ บรรณาธิการ. อายุรศาสตร์ปริทัศน์ ในศตวรรษ 21 (What's new in the 21st century). สงขลา: หสม. บัยตุลพริ้นติ้ง; 2560; 179-196. จำนวน 20 หน้า.

2559

พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์, กรีฑา ธรรมคำภีร์, คณิตพงษ์ ปราบพาล, บรรณาธิการ. ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลผู้ป่วยอายรุกรรม (State of the Art in Internal Medicine 2016). สงขลา: หสม. บัยตุลพริ้นติ้ง; 2559; จำนวน 232 หน้า.

2562

พิรุฬห์ แซ่ลือ. Acute Management of Hyperleukocytosis and Leukostasis. ใน: ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ, พัฒน์ ก่อรัตนคุณ บรรณาธิการ. การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์. กรุงเทพฯ: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์; 2562;109-124. จำนวน 16 หน้า.

2561

Banjongjit A, Chiratikarnwong K, Saelue P, Sangmala S, Auepemkiate S, Kayasut K. Random skin biopsy for diagnosis of intravascular large B-cell lymphoma in a patient with hypoxemia and normal lung imaging. JAAD Case Rep. 2018 Jan 16;4(2):149-151.

2561

Owattanapanich W, Utchariyaprasit E, Tantiworawit A, Rattarittamrong E, Niparuck P, Puavilai T, et al. Improved Survival of Elderly-fit Patients With Acute Myeloid Leukemia Requiring Intensive Therapy: 3-Year Multicenter Analysis From TALWG. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2018 Dec;18(12):e509-e514.

2560

พิรุฬห์ แซ่ลือ. แนวทางการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย polycythemia vera และ essential thrombocythemia . ใน: ศิวศักดิ์ จุทอง, กรีฑา ธรรมคำภีร์, จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์, อัสมา นวสกุลพงศ์ บรรณาธิการ. อายุรศาสตร์ปริทัศน์ ในศตวรรษ 21 (What's new in the 21st century). สงขลา: หสม. บัยตุลพริ้นติ้ง; 2560; 197-214. จำนวน 18 หน้า.

2561

Intragumtornchai T, Bunworasate U, Wudhikarn K, Lekhakula A, Julamanee J, Chansung K, et al. Non-Hodgkin lymphoma in South East Asia: An analysis of the histopathology, clinical features, and survival from Thailand. Hematol Oncol. 2018 Feb;36(1):28-36.

2560

Wudhikarn K, Bunworasate U, Julamanee J, Lekhakula A, Chuncharunee S, Niparuck P, et al. Secondary central nervous system relapse in diffuse large B cell lymphoma in a resource limited country: result from the Thailand nationwide multi-institutional registry. Ann Hematol. 2017 Jan;96(1):57-64.

2560

อานุภาพ เลขะกุล, จินฎา ประเสริฐบุญชัย, จักราวดี จุฬามณี. ความตรงของแบบจำลองการพยากรณ์โรคแบบต่างๆ ในการทำนายผลการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Peripheral T-Cell Lymphoma. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2560;27(1):35-43.