อ.นพ.ชายธง ชูเรืองสุข
Mr. Chaitong Churuangsuk M.D.
หัวหน้าสาขาวิชา
E-mail : churuangsuk@gmail.com
โทรศัพท์ : 074-451452

ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ประเทศสกอตแลนด์ 
 
อ.นพ.กิตติธัช แต้มแก้ว
Mr. Kittithat TaemkaewM.D.
E-mail : toonthehumble@hotmail.com
ลาฝึกอบรมมหาลัยมหิดล