น.ส.อารีย์  บุญธรรม
เลขานุการภาควิชา
E-mail : baree@medicine.psu.ac.th
โทรศัพท์ : 074-451458
งานธุรการ
นางนิตยา  จิระดารากุล
E-mail :jnittaya@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
น.ส.ฐิตินันท์  แก้วพารัตน์
E-mail : kthitina@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอนุชา หาสัตว์
E-mail : hanucha@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางอาอีฉ๊ะ โสดาหวัน
E-mail : baecha@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
น.ส.ชุติมา ชุมประมาณ
E-mail :cchutima@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
น.ส.เปมิกา สุวรรณชาตรี
E-mail : schatupo@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
นางกาญจนา จันทร์หอม
E-mail : jkanchan@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานเก็บเอกสาร บ2
นางสาลินี ทองวงศ์
E-mail : tsalinee@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ บ1
นางจันทร์จิรา พลันสังเกต
E-mail : -
ตำแหน่ง : แม่บ้าน บ1
นายชาญศิลป์ ผ่องสุวรรณ
E-mail : pchansin@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ บ1
 
นางกุสุมา คงรักษ์
E-mail : -
ตำแหน่ง : แม่บ้าน บ1
 
งานวิชาการ
นายเจริญพร แก้วละเอียด
E-mail :kjarernp@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางเพลินพิศ วรรณพงค์
E-mail :wplernpi@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
น.ส.นันท์สัณห์ อชิรปัญญากร
E-mail : rkanchan@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
 
งานวิจัย
น.ส.ปิยรัตน์ นิคมรัตน์
E-mail : npiyarat@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ
นางสุรัสวดี สุวรรณรัตน์
E-mail : ksuratsa@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิจัย ปฏิบัติงาน