แพทย์ประจำบ้านสาขาต่อยอดปี 1
นพ.ผงาด เนียมรัตน์
หน่วยโรคติดเชื้อ

นพ.ณัฐภัทร รุจีรไพบูลย์
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารฯ

พญ.ธัญพร กาญจนสุวรรณ
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารฯ

พญ.ลลิดา เหลืองประดิษฐ์กุล
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารฯ

พญ.ชนากานต์ พัฒนานิจนิรันดร
หน่วยโรคระบบหายใจฯ

นพ.วยุคุณธร์ วิวิธนาภรณ์
หน่วยโรคระบบหายใจฯ

พญ.ธนะนันท์ ตรงกมลธรรม
หน่วยภูมิแพ้และโรคข้อฯ

นพ.จักรพันธ์ รองเมือง
หน่วยมะเร็งวิทยา

นพ.กิจพงศ์ ชูพันธ์
หน่วยโรคไต

พญ.ภานุมาศ คำเขื่อน
หน่วยโรคไต


นพ.นรเชษฐ์ ร่วมพรภาณุ
หน่วยโรคหัวใจ
นพ.อิทธิพล ปรีชาเวทยากุล
หน่วยโรคหัวใจ
แพทย์ประจำบ้านสาขาต่อยอดปี 2

พญ.ณัชชา ชีวะเสรีชล
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารฯ

พญ.อัจฉรา เสรีไพบูลย์ทรัพย์
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารฯ

พญ.ณัฐติยา ถาวรพัฒนพงศ์
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารฯ

พญ.ศุภร สาครินทร์
หน่วยระบบต่อมไร้ท่อฯ

พญ.นิชา จันทมณี
หน่วยโรคระบบหายใจฯ

นพ.พฤฒิ คูนลินทิพย์
หน่วยประสาทวิทยา

พญ.อังศุมาลย์ ไหมศรีกรด
หน่วยมะเร็งวิทยา

พญ. พักตร์เพียงเพ็ญ ศรวิบูลย์ศักดิ์
หน่วยภูมิแพ้และโรคข้อฯ

นพ.สุรฤทธิ์ เนาว์รุ่งโรจน์
หน่วยโรคไต

นพ.โชคทวี เอื้อเจียรพันธ์
หน่วยโรคไต