ศ.นพ.สุเทพ จารุรัตนศิริกุล
Prof. Sutep Jaruratanasirikul M.D.
หัวหน้าหน่วย
E-mail : jasutep@medicine.psu.ac.th
โทรศัพท์ : 074-451485
สายสนับสนุน
นางมนชนา นวกิจรังสรรค์
E-mail : nana_jittung@hotmail.com
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
น.ส.มาซีเต๊าะ สาแม็ง
E-mail : smaseeto@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ