ประวัติ
หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการในระหว่างการก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ เมื่อ ก่อน ปี พ.ศ. 2529
ในช่วงแรก อาจารย์ นายแพทย์ ชัยยศ วรัญญวงศ์ เป็นอาจารย์ท่านแรก ซึ่งได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาต่อมไร้ท่อ และเป็นหัวหน้าหน่วยคนแรก หลังจากนั้น อาจารย์ชัยยศได้ลาออกจึง มีการรับอาจารย์เพิ่มเติม คืออาจารย์ แพทย์หญิง จิตรา ตงพิพัฒน์ เป็นอาจารย์รายวิชาต่อมไร้ท่อ และเป็นหัวหน้าหน่วยคนที่สอง หลังจากนั้นอาจารย์ จิตราได้ลาออกอีกท่านหนึ่ง และมีการรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชลิต รัตรสาร ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหัวหน้าหน่วยคนที่สาม
เนื่องจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชลิต ได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ จึงมีการรับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รัตนา ลีลาวัฒนา เข้ามาและเป็นหัวหน้าหน่วย ซึ่งเมื่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชลิต กลับจากต่างประเทศก็มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยต่อ ในช่วงนี้ได้มีการพัฒนางานวิจัยด้านต่อมไร้ท่อเป็นอย่างมากโดยเฉพาะงานวิจัยเรื่องเบาหวาน และไทรอยด์ รวมถึงมีการขยายงานบริการด้านต่างๆ อาทิเช่น การวัดมวลกระดูก การตรวจสุขภาพเส้นเลือด (ABI) และได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 2 ท่านคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุภมัย สุนทรพันธ์ อาจารย์ นายแพทย์ วรวงษ์ เสตสุบรรณ (ลาออก) และอาจารย์ แพทย์หญิง ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชลิต ได้ย้ายไปโรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รัตนา จึงดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อ เมื่อสิ้นสุดสมัยของ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รัตนา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุภมัย จึงขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนางานวิจัย งานการเรียนการสอน และงานบริการอย่างต่อเนื่อง

บุคลากร

รศ.นพ.สุภมัย สุนทรพันธ์
Assoc. Prof. Supamai Soonthornpun M.D.
หัวหน้าหน่วย
E-mail : ssupamai@medicine.psu.ac.th
โทรศัพท์ : 074-451463

รศ.พญ.รัตนา  ลีลาวัฒนา
Assoc. Prof.  Rattana Leelawattana M.D.
E-mail : lrattana@medicine.psu.ac.th
ดเ

อ.พญ.ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร
Padiporn Limumpornpetch M.D.
E-mail :padiporn@yahoo.com
ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ประเทศอังกฤษ

อ.นพ.นพดล เกียรติศิริโรจน์
Mr. Noppadol Kietsiriroje M.D.
E-mail : korn-4425044@hotmail.com
ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ประเทศอังกฤษ
อ.พญ.อรณิชา สุนทรโลหะนะกูล
Onnicha Suntornlohanakul M.D.
E-mail : onnicha_praew@yahoo.com

เดก
 
อ.นพ.ฐากร พฤกษ์ธนากุล
Mr.Thakorn Pruktanakul M.D.
E-mail : nestor_sh7@hotmail.com
 
 

สายสนับสนุน
นางนฎวรรณ ธรรมคำภีร์
E-mail :tnatawan@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
น.ส.รติกร พรอนุวงศ์
E-mail : pratikor@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการ
นางสิริรัตน์ จันทร์หนู
E-mail : tusirira@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
น.ส.หทัยนันท์ ศิริปัญญาภรณ์
E-mail : shathain@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
นางสุรวดี ฉันทานุวัฒน์
E-mail :csurawad@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ
นางพา ชัยสิทธิ์
E-mail : pa_chaisit@hotmail.com
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล ส1

 

งานการเรียนการสอน หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมรับผิดชอบการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ระดับก่อนและหลังปริญญา (แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด) นอกจากนี้หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมยังรับผิดชอบการเรียนการสอนของแผนกอื่นๆ ตามโอกาส

 1. การเรียนการสอนวิชาอายุรศาสตร์สาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม สำหรับนักศึกษาแพทย์
 2. การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์สาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
 4. การเรียนการสอน และให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่เกี่ยวข้องกับโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสาขาอื่น ยกตัวอย่าง เช่น การเรียนการสอนเรื่องไทรอยด์อักเสบสำหรับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านภาควิชา โสต ศอ และนาสิกวิทยา การสอนเรื่องโรคกระดูกพรุนสำหรับนักกายภาพบำบัด เป็นต้น

งานวิจัย หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมให้ความสำคัญกับงานวิจัยโดยเฉพาะโรคทางเมตะบอลิกที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

 1. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์
 2. โรคไขมันในเลือดผิดปกติ
 3. โรคทางเมตะบอลิกของกระดูก โดยเฉพาะโรคกระดูกพรุน
 4. โรคของต่อมไทรอยด์
 5. โรคของต่อมหมวกไต

งานบริการทางการแพทย์

 1. การบริการตรวจผู้ป่วยนอกสำหรับโรคทางต่อมไร้ท่อ วันพุธเช้า เวลา 9.00-12.00
 2. การบริการด้านโรคของต่อมไทรอยด์ ในวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 โดยให้บริการในด้านการทำ ultrasound, fine needle aspiration biopsy ของ thyroid nodule
 3. การบริการด้านการตรวจมวลกระดูกด้วยเครื่อง DXA scan ที่หน่วยต่อมไร้ท่อ ชั้น 8 เวลา 9.00-14.00 (มีพักเที่ยง)
 4. การบริการด้านการวัด Arterial brachial index (ABI) ที่หน่วยต่อมไร้ท่อ ชั้น 8 เวลา 9.00-14.00 (มีพักเที่ยง)
 5. การบริการด้านการให้ความรู้เรื่องอาหาร การเจาะน้ำตาล แก่ผู้ป่วยที่มีเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ ที่หน่วยต่อมไร้ท่อ ชั้น 8
 6. ให้บริการทำการทดสอบการทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆ ที่หน่วยต่อมไร้ท่อ ชั้น 8

งานบริการวิชาการ

  • ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางต่อมไร้ท่อ เช่น โรค acromegaly แก่ประชาชน โรคอ้วน ณ กิจกรรมเวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ประชาชน ปีละ 2-3 ครั้ง
  • จัดการสอนเรื่องเบาหวาน การฉีดอินซูลิน และการเจาะน้ำตาลแก่บุคลากรทางการแพทย์
  • บุคลากรในหน่วยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทย์ศาสตร์ หรือของภาควิชาอายุรศาสตร์ การประชุมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ฯลฯ
  • ให้บริการทั้งในรูปแบบและนอกรูปสำหรับอายุรแพทย์ และ อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อในภาคใต้  

  งานวิจัยของหน่วย:
  2015-ปัจจุบัน
  Biller BM, Newell-Price J, Fleseriu M, Bertagna X, Findling J, Shimatsu A, Lee EJ, Gu F, Auchus R, Leelawattana R, Lacroix A. OR16-2 Osilodrostat Treatment in Cushing's Disease (CD): Results from a Phase III, Multicenter, Double-Blind, Randomized Withdrawal Study (LINC 3). Journal of the Endocrine Society. 2019 Apr 30;3(Supplement_1):OR16-2.
  Kietsiriroje N, Kanjanahirun K, Kwankaew J, Ponrak R, Soonthornpun S. Phytosterols and inulin-enriched soymilk increases glucagon-like peptide-1 secretion in healthy men: double-blind randomized controlled trial, subgroup study. BMC research notes. 2018 Dec;11(1):844.


  Dat-arun P, Leelawattana R, Chinachoti P. Effects of Namya Kanom Jeen powder extract on hypoglycemic and anti-oxidant properties in Alloxan-induced diabetic rats. Bioactive Compounds in Health and Disease. 2018 Dec 27;1(8):86-100.
  Bhurayanontachai R, Maipang K, Leelawattana R. Correlation of admission serum 25-hydroxyvitamin D levels and clinical outcomes in critically ill medical patients. Clinical Nutrition Experimental. 2018 Aug 1;20:30-40.
  Boonyavarakul A, Leelawattana R, Pongchaiyakul C, Buranapin S, Phanachet P, Pramyothin P. Effects of meal replacement therapy on metabolic outcomes in Thai patients with type 2 diabetes: A randomized controlled trial. Nutrition and health. 2018 Dec;24(4):261-8.
  Kietsiriroje N. Human Immunodeficiency Virus Infection and Male Hypogonadism: A Review. J Med Assoc Thai. 2015 Oct 1;98(10):1045-55.


  Kietsiriroje N, Kwankaew J, Kitpakornsanti S, Leelawattana R. Effect of phytosterols and inulin-enriched soymilk on LDL-cholesterol in Thai subjects: a double-blinded randomized controlled trial. Lipids in health and disease. 2015 Dec;14(1):146.
  Kwankaew J, Leelawattana R, Saignam A, Siripaitoon B, Uea?areewongsa P, Juthong S. Apolipoprotein B as an independent predictor of arterial stiffness in systemic lupus erythematosus patients. International journal of rheumatic diseases. 2015 May;18(4):447-51.


  Kietsiriroje N, Leelawattana R. Effects of pravastatin, phytosterols, and combination therapy on lipid profile in HIV-infected patients: an open-labelled, randomized cross-over study. BMC research notes. 2015 Dec;8(1):294.

  2010-2014
  Kwankaew J, Saetung S, Chanprasertyothin S, Leelawattana R, Rattarasarn C. Lean mass inversely predicts plasma glucose levels after oral glucose load independent of insulin secretion or insulin sensitivity in glucose intolerance subjects. Endocrine journal. 2013:EJ13-0241.


  Phabphal K, Geater A, Limapichat K, Sathirapanya P, Setthawatcharawanich S, Leelawattana R. Effect of switching hepatic enzyme?inducer antiepileptic drug to levetiracetam on bone mineral density, 25 hydroxyvitamin D, and parathyroid hormone in young adult patients with epilepsy. Epilepsia. 2013 Jun;54(6):e94-8.
  Phabphal K, Geater A, Limapichart K, Sathirapanya P, Setthawatcharawanich S, Witeerungrot N, Thammakumpee N, Leelawattana R. The association between BsmI polymorphism and bone mineral density in young patients with epilepsy who are taking phenytoin. Epilepsia. 2013 Feb;54(2):249-55.


  Phabphal K, Geater A, Limapichat K, Sathirapanya P, Setthawatcharawanich S, Leelawattana R. The association between CYP 2C9 polymorphism and bone health. Seizure. 2013 Nov 1;22(9):766-71.
  Whyte MP, Leelawattana R, Reinus WR, Yang C, Mumm S, Novack DV. Acute severe hypercalcemia after traumatic fractures and immobilization in hypophosphatasia complicated by chronic renal failure. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2013 Dec 1;98(12):4606-12.


  Jongjaroenprasert W, Phusantisampan T, Mahasirimongkol S, Mushiroda T, Hirankarn N, Snabboon T, Chanprasertyotin S, Tantiwong P, Soonthornpun S, Rattanapichart P, Mamanasiri S. A genome-wide association study identifies novel susceptibility genetic variation for thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis. Journal of human genetics. 2012 May;57(5):301.
  Soonthornpun K, Soonthornpun S, Thamprasit A, Aksonteing J. Differences in Postload Plasma Glucose Levels between 100-g and 75-g Oral Glucose Tolerance Tests in Normal Pregnant Women: A Potential Role of Early Insulin Secretion. Journal of the Medical Association of Thailand. 2011 Oct 28;91(3):277.
  Rawdaree P, Deerochanawong C, Peerapatdit T, Thongtang N, Suwanwalaikorn S, Khemkha A, Benjasuratwong Y, Boonyavarakul A, Chetthakul T, Leelawattana R, Ngarmukos C. Efficacy and safety of generic and original pioglitazone in type 2 diabetes mellitus: A multicenter, a double-blinded, randomized-controlled study. Medical journal of the Medical Association of Thailand. 2010 Nov 1;93(11):1249.


  Keeratichananont S, Sobhonslidsuk A, Kitiyakara T, Achalanan N, Soonthornpun S. The role of liquid simethicone in enhancing endoscopic visibility prior to esophagogastroduodenoscopy (EGD): a prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. J Med Assoc Thai. 2010 Aug 1;93(8):892-7.
  Rattarasarn C, Leelawattana R, Soonthornpun S. Contribution of skeletal muscle mass on sex differences in 2-hour plasma glucose levels after oral glucose load in Thai subjects with normal glucose tolerance. Metabolism. 2010 Feb 1;59(2):172-6.

  2005-2009
  Soonthornpun S, Setasuban W, Thamprasit A. Insulin resistance in subjects with a history of thyrotoxic periodic paralysis (TPP). Clinical endocrinology. 2009 May;70(5):794-7.


  Soonthornpun K, Soonthornpun S, Wannaro P, Setasuban W, Thamprasit A. Insulin resistance in women with a history of severe pre?eclampsia. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2009 Feb;35(1):55-9.
  Soonthornpun S, Soonthornpun K, Aksonteing J, Thamprasit A. Comparison the Carpenter and Coustan thresholds with the new thresholds obtained from Thai pregnant women for the diagnosis of gestational diabetes. diabetes research and clinical practice. 2009 Aug 1;85(2):203-7.


  Phabphal K, Geater A, Leelawattana R, Sathirapunya P, Sattawatcharawanich S, Limapichat K. Prevalence and risk factors of low bone mineral density and 25-hydroxyvitamin D status in young healthy epileptic adult patients in a tropical Asian country taking antiepileptic drug. Bone. 2009 Aug 1;45(2):232-7.


  Soonthornpun S, Setasuban W, Thamprasit A. Correlation between change in serum homocysteine levels during hyperinsulinemia and insulin sensitivity. JOURNAL-MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND. 2007 Aug 1;90(8):1506.
  Lhamo SY, Supamai S, Virasakdi C. Impaired glucose regulation in a Sherpa indigenous population living in the Everest region of Nepal and in Kathmandu Valley. High altitude medicine & biology. 2008 Sep 1;9(3):217-22.
  Li L, Soonthornpun S, Chongsuvivatwong V. Association between circadian rhythm of blood pressure and glucose tolerance status in normotensive, non-diabetic subjects. diabetes research and clinical practice. 2008 Dec 1;82(3):359-63.
  Phabphal K, Limapichat K, Sathirapanya P, Setthawatcharawanich S, Leelawattana R, Thammakumpee N, Thamaprasit A, Geater A. Bone mineral density following long-term use of antiepileptic drugs in a tropical Asian country. Epileptic Disorders. 2008 Sep 1;10(3):213-8.


  Leelawattana R, Pratipanawatr T, Bunnag P, Kosachunhanun N, Suwanwalaikorn S, Krittiyawong S, Chetthakul T, Plengvidhya N, Benjasuratwong Y, Deerochanawong C, Mongkolsomlit S. Thailand diabetes registry project: prevalence of vascular complications in long-standing type 2 diabetes. J Med Assoc Thai. 2006 Aug 1;89(Suppl 1):S54-9.
  Rattarasarn C, Soonthornpan S, Leelawattana R, Setasuban W. Decreased insulin secretion but not insulin sensitivity in normal glucose tolerant Thai subjects. Diabetes Care. 2006 Mar 1;29(3):742-3.

  2000-2004
  Thammakumpee N, Leelawattana R, Thamprasit A. Comparison of body fat measurement by dual-energy absorptiometry and bioelectric impedance analysis. Songklanagarind Medical Journal. 2004 Jun 22;22(2):95-9.
  Rattarasarn C, Leelawattana R, Soonthornpun S, Setasuban W, Thamprasit A. Gender differences of regional abdominal fat distribution and their relationships with insulin sensitivity in healthy and glucose-intolerant Thais. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2004 Dec 1;89(12):6266-70.


  Geater S, Leelawattana R, Geater A. Validation of the OSTA index for discriminating between high and low probability of femoral neck and lumbar spine osteoporosis among Thai postmenopausal women. Journal of the Medical Association of Thailand= Chotmaihet thangphaet. 2004 Nov;87(11):1286-92.


  Soonthornpun S, Setasuban W, Thamprasit A, Chayanunnukul W, Rattarasarn C, Geater A. Novel insulin sensitivity index derived from oral glucose tolerance test. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2003 Mar 1;88(3):1019-23.
  Rattarasarn C, Leelawattana R, Soonthornpun S, Setasuban W, Thamprasit A, Lim A, Chayanunnukul W, Thamkumpee N, Daendumrongsub T. Regional abdominal fat distribution in lean and obese Thai type 2 diabetic women: relationships with insulin sensitivity and cardiovascular risk factors. Metabolism. 2003 Nov 1;52(11):1444-7.
  Soonthornpun S, Soonthornpun K, Aksonteing J, Thamprasit A. A comparison between a 75?g and 100?g oral glucose tolerance test in pregnant women. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2003 May;81(2):169-73.
  Rattarasarn C, Leelawattana R, Soonthornpun S, Setasuban W, Thamprasit A, Lim A, Chayanunnukul W, Thamkumpee N. Relationships of body fat distribution, insulin sensitivity and cardiovascular risk factors in lean, healthy non-diabetic Thai men and women. Diabetes research and clinical practice. 2003 May 1;60(2):87-94.
  Leelawattana R, Rattarasarn C, Lim A, Soonthornpun S, Setasuban W. Causes of death, incidence and risk factors of cardiovascular diseases in Thai type 2 diabetic patients: a 5-year follow-up study. Diabetes Research and Clinical Practice. 2003 Jun 1;60(3):183-9.
  Soonthornpun S, Leelawattana R, Thamprasit A, Rattarasarn C, Setasuban W, Thammakumpee N. Screening for microalbuminuria in type 2 diabetes: a reconsideration. Journal of the Medical Association of Thailand= Chotmaihet thangphaet. 2002 May;85(5):604-11.
  Warodomwichit D, Leelawattana R, Luanseng N, Thammakumpee N. Hypovitaminosis D in long-stay hospitalized patients in Songklanagarind Hospital. Journal of the Medical Association of Thailand= Chotmaihet thangphaet. 2002 Sep;85(9):990-7.
  Rattarasarn C, Thamprasit A, Leelawattana R, Soonthornpun S, Setasuban W. The role of diminished beta cell reserve and insulin resistance in secondary sulfonylurea failure of type 2 diabetes mellitus. Journal of the Medical Association of Thailand= Chotmaihet thangphaet. 2001 Dec;84(12):1754-62.
  Rattarasarn C, Diosdado MA, Ortego J, Freire JM, Leelawattana R, Soonthornpun S, Setasuban W. Comparison of autoantibodies to IA?2 and GAD65 in the rapid?and the slow?onset, adult Type 1 diabetes in Thailand. Diabetic medicine. 2001 Sep;18(9):770-2.
  Rattarasarn C, Thamprasit A, Leelawattana R, Soonthornpun S, Setasuban W. The role of diminished beta cell reserve and insulin resistance in secondary sulfonylurea failure of type 2 diabetes mellitus. Journal of the Medical Association of Thailand= Chotmaihet thangphaet. 2001 Dec;84(12):1754-62.


  Rattarasarn C, Diosdado MA, Ortego J, Leelawattana R, Soonthornpun S, Setasuban W, Jaruratanasirikul S, Patarakijvanich N. Thyroid autoantibodies in Thai type 1 diabetic patients: clinical significance and their relationship with glutamic acid decarboxylase antibodies. Diabetes research and clinical practice. 2000 Aug 1;49(2-3):107-11.
  Soonthornpun S, Thammakumpee N, Thamprasit A, Rattarasarn C, Leelawattana R, Setasuban W. The utility of conventional dipsticks for urinary protein for screening of microalbuminuria in diabetic patients. JOURNAL-MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND. 2000 Jul 1;83(7):797-803.


  Leelawattana R, Ziambaras K, Roodman?Weiss J, Lyss C, Wagner D, Klug T, Armamento?Villareal R, Civitelli R. The oxidative metabolism of estradiol conditions postmenopausal bone density and bone loss. Journal of Bone and Mineral Research. 2000 Dec;15(12):2513-20.


  1995-1999
  Soonthornpun S, Rattarasarn C, Leelawattana R, Setasuban W. Postprandial plasma glucose: a good index of glycemic control in type 2 diabetic patients having near-normal fasting glucose levels. Diabetes research and clinical practice. 1999 Oct 1;46(1):23-7.
  Lojanapiwat B, Soonthornpun S, Wudhikarn S. Lower pole caliceal stone clearance after ESWL: the effect of infundibulopelvic angle. Journal of the Medical Association of Thailand= Chotmaihet thangphaet. 1999 Sep;82(9):891-4.
  Lojanapiwat B, Soonthornpun S, Wudhikarn S. Preoperative laparoscopy in the management of the nonpalpable testis. Journal of the Medical Association of Thailand= Chotmaihet thangphaet. 1999 Nov;82(11):1106-10.
  Soonthornpun S, Rattarasarn C, Thamprasit A, Leetanaporn K. Effect of acarbose in treatment of type II diabetes mellitus: a double-blind, crossover, placebo-controlled trial. Journal of the Medical Association of Thailand= Chotmaihet thangphaet. 1998 Mar;81(3):195-200.
  Rattarasarn C, Diosdado MA, Soonthornpun S. Glutamic acid decarboxylase antibodies in non-insulin-dependent diabetes patients with secondary sulfonylurea failure in Thailand. Diabetes research and clinical practice. 1997 Sep 1;37(3):193-7.
  Eddy MC, Leelawattana R, McAlister WH, Whyte MP. Calcinosis universalis complicating juvenile dermatomyositis: resolution during probenecid therapy. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 1997 Nov 1;82(11):3536-42.
  Rattarasarn C, Aguilar-Diosdado M, Soonthornpun S, Patarakijvanich N, Jaruratanasirikui S. GAD antibodies in IDDM in Thailand. Diabetes care. 1996 Jun 1;19(6):674-5.
  Whyte MP, Leelawattana R, Reddy SV, Roodman GD. Absence of paramyxo virus transcripts in juvenile Paget bone disease. Journal of Bone and Mineral Research. 1996 Jul;11(7):1041-.