ประวัติ
สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่มได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 25…. มีภารกิจหลักเพื่อให้การบริการตรวจรักษาโรคข้อและรูมาติสซั่ม  และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ และได้เปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรแพทย์โรคข้อและ รูมาติสซั่มตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา
 ในปี 2561 สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่มได้ขยายขอบเขตงานและการให้บริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก จึงได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่โดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นหน่วยภูมิแพ้และโรคข้อ ตั้งแต่ กันยายน 2561  โดยปัจจุบันให้การบริการตรวจรักษาโรคข้อและรูมาติสซั่ม  โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันผิดปกติ และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการทั้งโรคข้อและรูมาติสซั่ม  โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์  รวมทั้งดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มอย่างต่อเนื่อง

บุคลากร

ผศ.พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์
Asst. Prof. Boonjing Siripaitoon M.D.
หัวหน้าสาขาวิชา
E-mail : boonjing39@yahoo.com
โทรศัพท์ : 074-451467

อ.พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา
Parichat Uea-areewongsa M.D.
E-mail :pueareewongsa@yahoo.com

อ.พญ.สิริพร จุทอง
Siriporn Juthong M.D.
E-mail : jusiripo@medicine.psu.ac.th

อ.พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ
Duangkamol Aiewruengsurat M.D.
E-mail : pduangka@medicine.psu.ac.thดเด
อ.พญ.พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์
Porntip Intapiboon M.D.
E-mail : peaw5555@hotmail.comเด
สายสนับสนุน
นางศศิร์ธา มีลาภโชติพงศ์
E-mail : meamornr@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการ
นส.อนงค์นาถ รัตติโชติ
E-mail : raanongn@medicine.psu.ac.th
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน

 

งานการเรียนการสอน  (ตัวอย่างเช่น: รับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด การรับนักเรียน elective ในวิชาเลือกเสรี ชั้นปีไหนบ้าง ปีการศึกษาละกี่คน การรับนักเรียน elective ตปท)

 1. การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์วิชาอายุรศาสตร์สาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ในรายวิชาดังต่อไปนี้

- รายวิชา 388-421 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
- รายวิชา 388-421 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
- รายวิชา 388-421 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
- รายวิชา 388-521 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4
- รายวิชา 388-521 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5
- รายวิชา 388-621 เวชปฏิบัติอายุรกรรม
2.การเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.การเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
4.การรับนักเรียน elective ตปท ทั้ง undergrad and postgrad
งานวิจัย  
1. SLE
2. RA
3. gout
4. spondyloarthritis
5. inflammatory myositis
6. systemic vasculitis
7. early arthritis
8. CTD related ILD

ประวัติการทำวิจัย
Clinical trial experiences:
-         A multi-center, randomized, double-blind, parallel group, study of the safety, disease remission and prevention of structural joint damage during treatment with Tocilizumab (TCZ)  as a monotherapy and in combination with methotrexate(MTX),versus methotrexate in patients with early, moderate to severe rheumatoid arthritis.
-         Safety and efficacy of the combination of Diacerin 100 mg daily and Methotrexate versus Methotrexate alone in the treatment of early Rheumatoid arthritis, A 6- month, pilot, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter, phase II study.
-         A randomized, double-blind, placebo-controlled study of Secukinumab to demonstrate the efficacy at 24 weeks and to assess the safety, tolerability and long term efficacy up to 2 years in patients with active Rheumatoid arthritis who have an inadequate response to anti-TNF? agents.
-         A phase 3, multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled, 52-week study to evaluate the efficacy and safety of belimumab (HGS1006) administered subcutaneously (SC) to subjects with systemic lupus erythematosus (SLE).
-         A randomized, double-blind placebo-controlled study of the maintenance of efficacy of etanercept plus DMARD(s) compared with DMARD(s) alone in subjects with rheumatoid arthritis after achieving an adequate response with etanercept plus DMARD(s).
-         Efficacy, safety and immunogenicity of BI 695501 versus adalimumab in patients with active rheumatoid arthritis: a randomized, double-blind, parallel arm, multiple dose, active comparator trial.
-         A phase 3b/4 randomized double blind study of 5 mg of tofacitinib with and without methotrexate in comparison to adalimumab  with methotrexate in subjects with moderately to severely active rheumatoid arthritis.
-         Phase 3b/4 randomized safety endpoint study of 2 doses of tofacitinib in comparison to a tumor necrosis factor (TNF) inhibitor in subjects with rheumatoid arthritis.
-         A Phase III, randomized, double blind, placebo controlled multi-center study of subcutaneous secukinumab (150 mg and 300 mg) in prefilled syringe to demonstrate efficacy (including inhibition of structural damage), safety, and tolerability up to 2 years in subject with active psoriatic arthritis (FUTURE5)
-         A 2-Part Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Evaluating the Efficacy and Safety of BIIB059 in Subjects with Systemic Lupus Erythematosus and Active Skin Manifestations and in Subjects with Active Cutaneous Lupus Erythematosus with or without Systemic Manifestations.
-         A Randomized, Double-blind, Placebo- and Active-controlled, Multicenter, Phase 3 Study to Assess the Efficacy and Safety of Filgotinib Administered for 52 Weeks Alone and in Combination with Methotrexate (MTX) to Subjects with Moderately to Severely Active Rheumatoid Arthritis Who Are Na?ve to MTX Therapy. GS-US-417-0303
-         A Randomized, Double-blind, Placebo- and Active-controlled, Multicenter, Phase 3 Study to Assess the Efficacy and Safety of Filgotinib Administered for 52 Weeks in Combination with Methotrexate to Subjects with Moderately to Severely Active Rheumatoid Arthritis Who Have an Inadequate Response to Methotrexate. GS-US-417-0301
-         A Multicenter, Double-blind, Long-Term Extension Study to Assess the Safety and Efficacy of Filgotinib in Xubjects with Rheumatiod Arthritis GS-US-417-0304
-         A Randomized, Controlled Double-blind Study Comparing the Efficacy and Safety of Orelvo (voclosporin) (23.7 mg Twice Daily) with Placebo in Achieving Renal Response in Subjects with Active Lupus Nephritis
-         A double blind, randomised, placebo-controlled trial evaluating efficacy and safety of oral nintedanib treatment for at least 52 weeks in patients with Systemic Sclerosis associated Interstitial Lung Disease (SSc-ILD)
-         A Randomized, Controlled, Double-blind Continuation Study Comparing the Long-term Safety and Efficacy of Orelvo (voclosporin) (23.7 mg Twice Daily) with Placebo in Subjects with Lupus Nephritis
-         An open-label extension trial to assess the long term safety of nintedanib in patients with ‘Systemic Sclerosis associated Interstitial Lung Disease’ (SSc-ILD)
-         A Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel group Study of Ustekinumab in Subjects with Active Systemic Lupus Erythematosus : CNTO1275SLE3001
-         A Phase 2b, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study to evaluate the efficacy, safety, and tolerability of cenerimod in subjects with moderate to severe systemic lupus erythematosus (SLE)

งานบริการทางการแพทย์

 1. การบริการตรวจผู้ป่วยนอกสำหรับโรคข้อและรูมาติสซั่ม  วันอังคาร เวลา 09.00-16.00
 2. การบริการตรวจผู้ป่วยนอกสำหรับโรคข้ออักเสบแรกเริ่ม (early arthritis  clinic)  วันพฤหัสบดีเวลา 10.00-12.00
 3. การบริการตรวจผู้ป่วยนอกสำหรับทดสอบภูมิแพ้ วันพฤหัสบดีเวลา 10.00-12.00

ตารางกิจกรรมของหน่วยภูมิแพ้และโรคข้อ


วัน

9.00 - 12.00

13.00 - 15.30

15.30 - 16.30

จันทร์

 

อังคาร

คลินิกโรคข้อฯ

คลินิกโรคข้อฯ

พุธ

 

 

MSK film conference
(3rd week)

พฤหัสบดี

Rheum journal club

คลินิกearly arthritis
คลินิกทดสอบภูมิแพ้

 

 

ศุกร์

Fellow topic review
Rheum Resident interesting case
conf. (4th week)

Rheum  Grand  round

Resident Book club

 

งานบริการวิชาการ

  • จัดอบรมระยะสั้นเพื่อเตรียมสอบในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3
  • จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะแพ้ยาแก่พยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

  งานวิจัยของหน่วย
  Boonjing Siripaitoon ที่ link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripaitoon+B+%5Bau%5D

  1. Siripaitoon B, Osiri M, Vongthavaravat V, Akkasilpa S, Deesomchok U. The prevalence of dyslipoproteinemia in Thai patients with systemic lupus erythematosus. Lupus. 2004;13(12):961-8.
  2. Osiri M, Wongchinsri J, Ukritchon S, Hanvivadhanakul P, Kasitanon N, Siripaitoon B. Comprehensibility, reliability, validity, and responsiveness of the Thai version of the Health Assessment Questionnaire in Thai patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2009;11(4):R129.
  3. Kwankaew J, Leelawattana R, Saignam A, Siripaitoon B, Uea-Areewongsa P, Juthong S. Apolipoprotein B as an independent predictor of arterial stiffness in systemic lupus erythematosus patients. Int J Rheum Dis. 2015; 18(4): 447-451
  4. Siripaitoon B, Lertwises S, Uea-Areewongsa P, Khwannimit B. A study of Thai patients with systemic lupus erythematosus in the medical intensive care unit: epidemiology and predictors of mortality. Lupus. 2015 Jan;24(1):98-106
  5. Narongroeknawin, P., Chevaisrakul, P., Kasitanon, N., Kitumnuaypong, T., Mahakkanukrauh, A., Siripaitoon, B., Katchamart, W. and the Thai Rheumatism Association. Drug survival and reasons for discontinuation of the first biological disease modifying antirheumatic drugs in Thai patients with rheumatoid arthritis: Analysis from the Thai Rheumatic Disease Prior Authorization registry. Int J Rheum Dis  2016. doi:10.1111/1756-185X.12937
  6. Katchamart W, Narongroeknawin P, Chevaisrakul P, Dechanuwong P, Mahakkanukrauh A, Kasitanon N, Pakchotanon R, Sumethkul K, Ueareewongsa P, Ukritchon S, Bhurihirun T, Duangkum K, Intapiboon P, Intongkam S, Jangsombatsiri W, Jatuworapruk K, Kositpesat N, Leungroongroj P, Lomarat W, Petcharat C, Sittivutworapant S, Suebmee P, Tantayakom P, Tipsing W, Asavatanabodee P, Chiowchanwisawakit P, Foocharoen C, Koolvisoot A, Louthrenoo W, Siripaitoon B, Totemchokchyakarn K, Kitumnuaypong T; Thai Rheumatism Association. Evidence-based recommendations for the diagnosis and management of rheumatoid arthritis for non-rheumatologists: Integrating systematic literature research and expert opinion of the Thai Rheumatism Association. Int J Rheum Dis. 2017 Sep;20(9):1142-1165.
  7. Louthrenoo W, Kasitanon N, Katchamart W, Aiewruengsurat D, Chevaisrakul P, Chiowchanwisawakit P, Dechanuwong P, Hanvivadhanakul P, Mahakkanukrauh A, Manavathongchai S, Muangchan C, Narongroeknawin P, Phumethum V, Siripaitoon B, Suesuwan A, Suwannaroj S, Uea-Areewongsa P, Ukritchon S, Asavatanabodee P, Koolvisoot A, Nanagara R, Totemchokchyakarn K, Nuntirooj K, Kitumnuaypong T. 2016 updated Thai Rheumatism Association Recommendations for the use of biologic and targeted synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs in patients with rheumatoid arthritis. Int J Rheum Dis. 2017 Sep;20(9):1166-1184.
  8. Chiowchanwisawakit P, Katchamart W, Osiri M, Narongroeknawin P, Chevaisrakul P, Kitumnuaypong T, Siripaitoon B, Louthrenoo W. Effectiveness and Drug Survival of Anti-Tumor Necrosis Factor ? Therapies in Patients With Spondyloarthritis: Analysis From the Thai Rheumatic Disease Prior Authorization Registry. J Clin Rheumatol. 2019 Jan;25(1):9-15.

  Parichat  Uea-areewongsa ที่ link: 
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uea-areewongsa++%5Bau%5D
  1.  Uea-areewongsa P, Chaiamnuay S, Narongroeknawin P, Asavatanabodee P.J Clin Rheumatol. 2009 Oct;15(7):345-9

  1. Siripaitoon B, Lertwises S, Uea-Areewongsa P, Khwannimit B.Lupus. 2015 Jan;24(1):98-106
  2. Kwankaew J, Leelawattana R, Saignam A, Siripaitoon B, Uea-Areewongsa P, Juthong S.Int J Rheum Dis. 2015 May;18(4):447-51
  3. Louthrenoo W, Kasitanon N, Katchamart W, Aiewruengsurat D, Chevaisrakul P, Chiowchanwisawakit P, Dechanuwong P, Hanvivadhanakul P, Mahakkanukrauh A, Manavathongchai S, Muangchan C, Narongroeknawin P, Phumethum V, Siripaitoon B, Suesuwan A, Suwannaroj S, Uea-Areewongsa P, Ukritchon S, Asavatanabodee P, Koolvisoot A, Nanagara R, Totemchokchyakarn K, Nuntirooj K, Kitumnuaypong T.Int J Rheum Dis. 2017 Sep;20(9):1166-1184

   

  Siriporn Juthong ที่ link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Juthong++%5Bau%5D

  1. Kwankaew J, Leelawattana R, Saignam A, Siripaitoon B, Uea-Areewongsa P, Juthong S.Int J Rheum Dis. 2015 May;18(4):447-51.
  2. Aiempanakit K, Chiratikarnwong K, Juthong S, Auepemkiate S.Lupus. 2018 Oct;27(11):1860-1863

  Porntip Intapiboon ที่ link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Intapiboon+%5Bau%5D

   • Katchamart W, Narongroeknawin P, Chevaisrakul P, Dechanuwong P, Mahakkanukrauh A, Kasitanon N, Pakchotanon R, Sumethkul K, Ueareewongsa P, Ukritchon S, Bhurihirun T, Duangkum K, Intapiboon P, Intongkam S, Jangsombatsiri W, Jatuworapruk K, Kositpesat N, Leungroongroj P, Lomarat W, Petcharat C, Sittivutworapant S, Suebmee P, Tantayakom P, Tipsing W, Asavatanabodee P, Chiowchanwisawakit P, Foocharoen C, Koolvisoot A, Louthrenoo W, Siripaitoon B, Totemchokchyakarn K, Kitumnuaypong T; Thai Rheumatism Association. Evidence-based recommendations for the diagnosis and management of rheumatoid arthritis for non-rheumatologists: Integrating systematic literature research and expert opinion of the Thai Rheumatism Association. Int J Rheum Dis. 2017 Sep;20(9):1142-1165.