ประวัติ
ปีพุทธศักราช 2520 มีอาจารย์แพทย์หญิงนพรัตน์ เปรมัษเฐียร เป็นอาจารย์ท่านแรกในหน่วยวิชาโรคไต ซึ่งดูแลผู้ป่วยร่วมกับทางโรงพยาบาลหาดใหญ่
ปีพุทธศักราช 2525 มีอาจารย์นายแพทย์มนต์เดช สุปราณี เป็นอาจารย์ที่ดูแลในหน่วยโรคไตร่วมกับหน่วยโรคปอด
ปีพุทธศักราช 2526 อาจารย์นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ ได้มาทำงานในหน่วยโรคไต จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2527 ภาควิชาได้ย้ายมาประจำอยู่ที่ชั้น 12 อาคาร 13 ชั้น และมีหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงและชายมาอยู่ที่อาคาร 13 ชั้น จนถึงปัจจุบัน โดยที่หน่วยโรคไตเริ่มมีหัวหน้าหน่วยคนแรก คือ อาจารย์นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ และต่อมาได้มีอาจารย์หน่วยไตเพิ่มขึ้น ได้แก่

 • นายแพทย์สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
 • นายแพทย์สมพร วงศ์อมรธรรม
 • นายแพทย์อดิศร วังศิริไพศาล (ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน)
 • นายแพทย์เจริญ เกียรติวัชรชัย
 • นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา (ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน)
 • แพทย์หญิงพรเพ็ญ แสงถวัลย์ (ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน)
 • แพทย์หญิงอุษณีย์ บุญศรีรัตน์ (ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน)
 • แพทย์หญิงสุวิกรานต์ วงศ์ประไพโรจน์ (ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน)
 • นายแพทย์อรรถพงศ์ ผ่องพิทักษ์ชัย (ลาศึกษาต่อ)

หน่วยโรคไตได้มีอาจารย์ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าหน่วยวิชา ได้แก่ รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา และ รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาต
หน่วยโรคไตเริ่มเปิดฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคไตในปี 2555 โดยมีแพทย์ที่จบการฝึกอบรม ดังนี้

  • แพทย์หญิงสุกัลยา ปัญญาวัฒนาภรณ์ (จบการศึกษา 2557) 
  • นายแพทย์เจน ปิตานุพงศ์ (จบการศึกษา 2561)
  • นายแพทย์สุรฤทธิ์ เนาว์รุ่งโรจน์ (กำลังศึกษา)
  • นายแพทย์โชคทวี เอื้อเจียรพันธ์ (กำลังศึกษา)
  • นายแพทย์กิจพงศ์ ชูพันธ์ (กำลังศึกษา)
  • แพทย์หญิงภาณุมาศ คำเขื่อน (กำลังศึกษา)

  บุคลากร


  อ.พญ.สุวิกรานต์ วงศ์ประไพโรจน์
  Suwikran Wongpraphairot M.D.
  หัวหน้าสาขาวิชา
  E-mail : suwikranw@yahoo.com
  โทรศัพท์ : 074-451976
  ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา
  Asst. Prof. Phongsak Dandecha M.D
  E-mail : dphongsa@medicine.psu.ac.th .
  ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย์
  Asst. Prof. Pornpen Sangthawan M.D.
  E-mail : psangth@yahoo.com
  ผศ.พญ.อุษณีย์ บุญศรีรัตน์
  Asst. Prof. Ussanee Boonsrirat M.D.
  E-mail : ussaneeboonsrirat@yahoo.com
  รศ.นพ.อดิศร วังศิริไพศาล
  Assoc. Prof. Adisorn Wangsiripaisal M.D.
  E-mail : wangsira@yahoo.com
   
  อ.นพ.อรรถพงศ์ ผ่องพิทักษ์ชัย
  Mr.Attaphong Phongphithakchai M.D.
  E-mail : -

   

  งานการเรียนการสอน  (ตัวอย่างเช่น: รับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด การรับนักเรียน elective ในวิชาเลือกเสรี ชั้นปีไหนบ้าง ปีการศึกษาละกี่คน การรับนักเรียน elective ตปท)

  • ดูแลการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับอายุรศาสตร์ทั่วไป และอายุรศาสตร์โรคไต ดังนี้
  • นักศึกษาแพทย์ชั้น preclinic และ clinic ได้แก่การสอนบรรยาย การสอน bedside teaching การสอน case discussion ทั้งในราชวิชาบังคับและรายวิชาเลือกเสรี
  • แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม (Medical resident)
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  • อาจารย์หน่วยโรคไตร่วมกับศูนย์บำบัดทดแทนไตในการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตทั้งการฟอกเลือดและการล้างไตทางหน้าท้อง

  งานวิจัย  (ตัวอย่างเช่น: หน่วยให้ความสำคัญกับงานวิจัยส่วนไหนบ้าง)

  • Chronic Kidney Diseases  
  • Chronic Hemodialysis
  • Electrolyte
  • Glomerular diseases
  • Acute Renal Diseases and Critical care dialysis
  • Kidney transplantation

  งานบริการทางการแพทย์ (ตัวอย่างเช่น: opd specialty วันไหน, มี การบริการอื่น นอกเหนือจาก OPD หรือไม่ เช่น หน่วยต่อมไร้ท่อมีการวัดมวลกระดูก การวัด ABI การเจาะ FNA ต่อมไทรอยด์ เป็นต้น)

  • รับดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางโรคไตและอายุรศาสตร์ทั่วไป ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • ดูแลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตเรื้อรัง ร่วมกับศูนย์บำบัดทดแทนไตและสาขาวิชาอายุรศาสตร์
  • ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  • ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง
  • ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไต
  • ออกตรวจผู้ป่วยเฉพาะทาง ดังนี้
  • คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางโรคไต ทุกวันอังคาร เวลา 09.00-12.00 น. ณ คลินิกอายุรกรรม
  • คลินิกเฉพาะทางโรคไต ทุกวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์บำบัดทดแทนไต
  • คลินิกพิเศษนอกเวลาอายุรกรรมโรคไต ทุกวันพุธเว้นพุธ เวลา 17.00-19.00 น.และทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • Premium Clinic ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00-16.00 น. และวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.
  • งานบริการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกวัน เวลา 08.00-19.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ ณ ศูนย์บำบัดทดแทนไต

  งานบริการวิชาการ (ตัวอย่างเช่น: หน่วย onco มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่บุคลากรทางการแพทย์, มีการจัดการบรรยายแก่โรงพยาบาลใกล้เคียง เป็นต้น)

   • โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ของศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค: ภาคใต้ ปี 2561 ณ โรงพยาบาลกระบี่ และโรงพยาบาลทุ่งสง
   • โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ของศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค: ภาคใต้ ปี 2560 ณ โรงพยาบาลตรัง และโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
   • โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ของศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค: ภาคใต้ ปี 2561 ณ โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง
   • โครงการอบรม เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต ในภาคีเครือข่าย จังหวัดสตูล”

   งานวิจัยของหน่วย: ใส่ publication ของอาจารย์ในหน่วย เรียงตามปีที่ตีพิมพ์  (ใช้การ citation แบบ  Vancouver?) (ย้อนหลัง 3-4 ปี)

   • Nochaiwong S, Ruengorn C, Koyratkoson K, Thavorn K, Awiphan R, Chaisai C, et al. A Clinical Risk Prediction Tool for Peritonitis-Associated Treatment Failure in Peritoneal Dialysis Patients. Sci Rep. 2018 Oct 4;8(1):14797.
   • พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา. ระดับโซเดียมในเลือดต่ำ (Hyponatremia). ใน: พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์, กรีฑา ธรรมคำภีร์, คณิตพงษ์ ปราบพาล, บรรณาธิการ. ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม. สงขลา: หสม. บัยตุลพริ้นติ้ง; 2559;131-150. จำนวน 20 หน้า.
   • พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา. กรณีศึกษาศัลยแพทย์ปรึกษาผลเลือดพบว่ามีระดับโซเดียมต่ำ ใน: สมบัติ ตรีประเสริฐสุข บรรณาธิการ. Problem based in Internal Medicine : Case discussion. กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย. 2559;585-90.
   • Nochaiwong S, Ruengorn C, Awiphan R, Dandecha P, Noppakun K, Phrommintikul A. Efficacy and safety of warfarin in dialysis patients with atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis. Open Heart. 2016 Jun 16;3(1):e000441
   • Kamanamool N, Ingsathit A, Rattanasiri S, Ngamjanyaporn P, Kasitanont N, Chawanasuntorapoj R, et al. Comparison of disease activity between tacrolimus and mycophenolate mofetil in lupus nephritis: a randomized controlled trial. Lupus. 2018 Apr;27(4):647-656.
   • Changsirikulchai S, Sangthawan P, Janma J, Sripaiboonkij N, Rattanamongkolgul S, Thinkhamrop B. National survey: Evaluation of cardiovascular risk factors in Thai patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease after the development of cardiovascular disease. Nephrology (Carlton). 2018 Jan;23(1):53-59.
   • Jha V, Arici M, Collins AJ, Garcia-Garcia G, Hemmelgarn BR, Jafar TH, et al. Understanding kidney care needs and implementation strategies in low- and middle-income countries: conclusions from a "Kidney Disease: Improving Global Outcomes" (KDIGO) Controversies Conference. Kidney Int. 2016 Dec;90(6):1164-1174.
   • Jha V, Arici M, Collins AJ, Garcia-Garcia G, Hemmelgarn BR, Jafar TH, et al. Understanding kidney care needs and implementation strategies in low- and middle-income countries: conclusions from a "Kidney Disease: Improving Global Outcomes" (KDIGO) Controversies Conference. Kidney Int. 2016 Dec;90(6):1164-1174.
   • Changsirikulchai S, Sangthawan P, Janma J, Sripaiboonkit N, Rattanamongkolgul S, Thinkamrop B. National survey: evaluation of cardiovascular risk factors in Thai patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease after the development of cardiovascular disease. Nephrology (Carlton). 2016 Sep 8. doi: 10.1111/nep.12922. [Epub ahead of print]
   • Tachaudomdach C, Kantachuvesiri S, Wongpraphairot S, Worawichawong S, Tankee P, Riengrojpitak S, et al. High collagen I gene expression as an independent predictor of adverse renal outcomes in lupus nephritis patients with preserved renal function. Archives of Pathology and Laboratory Medicine. 2015 Mar;139(3):378-87.
   • สุวิกรานต์ วงศ์ประไพโรจน์. ไตวายเรื้อรังกับความดันโลหิตสูง (Rational use of antihypertensive drugs in chronic kidney disease). ใน: ณัฐธภา ปรีชาไว, บรรณาธิการ. เวชปฏิบัติในการใช้ยาอย่างเหมาะสม (Good Practice of Rational Use of Drugs). สงขลา: หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์; 2555;79-99. จำนวน 21 หน้า.
   • สุวิกรานต์ วงศ์ประไพโรจน์. การผ่าตัดปลูกถ่ายไต. ใน: สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช, บรรณาธิการ. อายุรศาสตร์ 2552. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์; 2552:81-94.
   • Hongsakul K, Bannangkoon K, Boonsrirat U, Kritpracha B. Transarterial Embolization of a Renal Artery Aneurysm Concomitant With Renal Arteriovenous Fistula. Vasc Endovascular Surg. 2018;52(1):61-65.
   • Hongsakul K, Bannangkoon K, Rookkapan S, Boonsrirat U, Kritpracha B. Paclitaxel-Coated Balloon Angioplasty for Early Restenosis of Central Veins in Hemodialysis Patients: A Single Center Initial Experience. Korean J Radiol. 2018 May-Jun;19(3):410-416.
   • Hongsakul K, Rookkapan S, Sungsiri J, Boonsrirat U, Kritpracha B. Pharmacomechanical Thrombolysis versus Surgical Thrombectomy for the Treatment of Thrombosed Haemodialysis Grafts. ANNALS Academy of Medicine Singapore. 2015 Feb;44(2):66-70.