ประวัติ
หน่วยตจวิทยา สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก่อตั้งเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ ตั้งแต่ปี 2515 โดยด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์เริ่มต้นใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียนภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานที่ของโรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลา
พฤษภาคม 2518 ได้ก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ และได้จัดตั้งสาขาวิชาโรคผิวหนัง
กุมภาพันธ์ 2525 ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกคลินิกโรคผิวหนัง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และได้ใช้สถานที่นี้เป็นที่เรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์และให้บริการทางการแพทย์จนถึงปัจจุบัน
ในปี 2528 ได้มีบทบาทในการร่วมฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรศาสตร์รุ่นแรก
ในปี 2536 ได้มีบทบาทในการร่วมฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์รุ่นแรก
ในปี 2561 หน่วยตจวิทยาได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา เพื่อขอรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จำนวน 1 อัตรา และได้มีแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 1 ในปี 2562 เป็นคนแรก
ในปี 2562 ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาโรคผิวหนังเป็นหน่วยตจวิทยา เพื่อสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ครอบคลุมทั้งโรคหรือภาวะผิดปกติของระบบผิวหนัง ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผิวหนัง

หัวหน้าหน่วยตจวิทยาจากอดีตถึงปัจจุบัน
2518 - 2553               รศ. นพ.ธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์ 
2553 - ปัจจุบัน            ผศ.พญ.กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์ 

บุคลากร

ผศ.พญ.กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์
Asst. Prof. Kanokphorn Chiratikarnwong M.D.
หัวหน้าสาขาวิชา
E-mail : ckanokph@hotmail.com
โทรศัพท์ : 074-451464
ผศ.นพ.กัมพล เอี่ยมพนากิจ
Asst. Prof. Kumpol Aiempanakit M.D.
E-mail : akumpol@medicine.psu.ac.th
กด
อ.พญ.สิริพรรณ สังข์มาลา
Siripan Sangmala M.D.
E-mail : chochang111111@yahoo.com
ลาฝึกอบรมศิริราชพยาบาล
อาจารย์พิเศษ
รศ.นพ.ธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์
Assoc. Prof. Thavatchai Chuaprapaisilp M.D.
E-mail : thavatchai.c@psu.ac.th
สายสนับสนุน
น.ส.เพชรรัตน์ ผิวทองงาม
E-mail : -
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

 

งานการเรียนการสอน แพทย์ที่ไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ที่มา elective (ตัวอย่างเช่น: รับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด การรับนักเรียน elective ในวิชาเลือกเสรี ชั้นปีไหนบ้าง ปีการศึกษาละกี่คน การรับนักเรียน elective ตปท)
ระดับก่อนปริญญา
1. นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 รายวิชา 388-573 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ (Ambulatory Medicine for Primary Care Physician) ปีละ 130-140 คน รูปแบบ สอนบรรยายและสอนปฏิบัติ ด้านตจวิทยา แบ่งนักศึกษาเป็น 16 กลุ่มๆ ละ 8-10 คน หมุนเวียนมาปฏิบัติงานคลินิกผู้ป่วยนอกผิวหนัง ระยะเวลา 3 สัปดาห์
2. นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และ 5 รายวิชา 388-421, 388-422, 388-423, 388-521, 388-522 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1-5 ตามมอบหมายของสาขาวิชาฯ
3. นักศึกษาแพทย์ ภาคเวชปฏิบัติ รายวิชา 388-621 เวชปฏิบัติอายุรกรรม ตามมอบหมายของสาขาวิชาฯ
4. การรับนักศึกษาแพทย์ elective ชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาแพทย์ต่างประเทศ
5. นักศึกษาทันตแพทย์
ระดับหลังปริญญา
1. แพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ปีละ 1 คน
2. แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีละ 17 คน หมุนเวียนผ่านหน่วยในชั้นปีที่ 2 ระยะเวลา 4 สัปดาห์
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขา วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
4. หลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท *แพทย์ประจำบ้าน Pam-med

งานวิจัย  (ตัวอย่างเช่น: หน่วยให้ความสำคัญกับงานวิจัยส่วนไหนบ้าง)
1. โรคหรือภาวะผิดปกติของระบบผิวหนัง โดยเฉพาะในภาคใต้
2. ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของระบบผิวหนัง
3. การพัฒนาการรักษาใหม่ของระบบผิวหนัง
4. การวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา

งานบริการทางการแพทย์ (ตัวอย่างเช่น: opd specialty วันไหน, มี การบริการอื่น นอกเหนือจาก OPD หรือไม่ เช่น หน่วยต่อมไร้ท่อมีการวัดมวลกระดูก การวัด ABI การเจาะ FNA ต่อมไทรอยด์ เป็นต้น)
1. คลินิกผิวหนัง (Skin Clinic) จันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 9.00-12.00น.
2. คลินิกฟังผลชิ้นเนื้อ (Skin CPC Clinic) พฤหัส เวลา 9.00-12.00น.
3. คลินิกฉายแสงและทดสอบแสง (Photo Clinic) จันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 13.00-16.30น.
4. คลินิกผิวหนังเลเซอร์ (Laser Clinic) อังคาร และศุกร์ (สัปดาห์ที่ 1 และ 3) เวลา 13.00-16.30น.
5. คลินิกวีดีและแกรนูโลมา (VD & Granuloma Clinic) จันทร์ เวลา 13.00-16.30 น.
6. คลินิกสะเก็ดเงิน (Psoriasis Clinic) ศุกร์ (สัปดาห์ที่ 2 และ 4) เวลา 13.00-16.30น.
7. คลินิกผื่นแพ้สัมผัส (Contact Clinic) อังคาร พฤหัส และศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
8. หัตถการทางผิวหนัง (Skin Procedure) ได้แก่ การตรวจชิ้นเนื้อผิวหนัง การรักษาด้วยความเย็น (cryotherapy) การฉีดยาใต้ผิวหนัง เป็นต้น

งานบริการวิชาการ (ตัวอย่างเช่น: หน่วย onco มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่บุคลากรทางการแพทย์, มีการจัดการบรรยายแก่โรงพยาบาลใกล้เคียง เป็นต้น)
ระดับนานาชาติ
1. การเป็นวิทยากรแก่บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ งานประชุมของ International Aesthetic and Clinical Dermatology Conference, งานประชุม Dermatological Society of Thailand Annual Meeting
2. การเป็นบรรณาธิการ (editor) วารสารทางการแพทย์ต่างประเทศ
3. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (reviewer) วารสารทางการแพทย์ต่างประเทศ
ระดับชาติ
1. การเป็นวิทยากรแก่บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ งานประชุมประจำปีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานประชุมประจำปีสาขาวิชาอายุรศาสตร์ งานประชุมของหน่วยตจวิทยา งานประชุมเตรียมสอบบอร์ดของแพทย์ประจำบ้าน งานประชุมของเภสัชกรชุมชน งานประชุมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
2. การเป็นวิทยากรแก่ประชาชน ได้แก่ การให้ความรู้ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องรอยดำที่ไม่ใช่ฝ้า การให้ความรู้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน งานประชุมวิชาการหน่วยมะเร็งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนัง งานประชุมสัปดาห์เภสัชกรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องสิวและผิวหมองคล้ำ  
3. การเป็นบรรณาธิการ (editor) วารสารทางการแพทย์ในประเทศ
4. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (reviewer) วารสารทางการแพทย์ในประเทศ

งานวิจัยของหน่วย: ใส่ publication ของอาจารย์ในหน่วย เรียงตามปีที่ตีพิมพ์  (ใช้การ citation แบบ  Vancouver?)
การนำเสนอผลงานวิจัย
Oral presentation
-   Oral presentation in S046 Pearls from the Posters “Topical Minoxidil Solution in Stimulating Nail Growth: A Pilot Study” in the American Academy of Dermatology 74th Annual Meeting. The Washington Convention Center, Washington DC, US. March 7th, 2016.
Poster presentation
-   Poster presentation “A study of plasma zinc levels in Thais with androgenetic alopecia” in the American Academy of Dermatology 74th Annual Meeting. The Washington Convention Center, Washington DC, US. March 5th, 2016.
-   Poster presentation “A study of cutaneous manifestations among febrile neutropenic patients: A five-year retrospective review in a single tertiary university hospital in Southern Thailand” in the American Academy of Dermatology 74th Annual Meeting. The Washington Convention Center, Washington DC, US. March 5th, 2016.
-   Poster presentation “Erythema multiforme?like lesions in enteropathy associated T-cell lymphoma type II: A case report” Conference: the 25th European Academy of Dermatology and Venereology Congress. At: Vienna, Austria. September 30th, 2016.
-   Poster presentation “Primary mucosal melanomas: A 10-year retrospective review in a single tertiary university hospital in Southern Thailand” Conference: the 25th European Academy of Dermatology and Venereology Congress. At: Vienna, Austria. September 30th, 2016.
-   Poster presentation “Clinical characteristics and mortality rate of bullous pemphigoid:
A 10-year retrospective analysis from an academic hospital in Southern Thailand” Conference: the 24th World Congress of Dermatology. At: Milan, Italy. June 10-15, 2019.
-   Poster presentation “Unusual Clinical Presentation and Dermatopathological Studies of Prurigo Nodularis-like Lepromatous Leprosy” Conference: the 24th World Congress of Dermatology. At: Milan, Italy. June 10-15, 2019.
-   Poster presentation “Pulsatile Cutaneous Nodule in Eccrine Poroma” Conference: the 24th World Congress of Dermatology. At: Milan, Italy. June 10-15, 2019.

ผลงานตีพิมพ์

 1. Fongsre T, Aiempanakit K, Ratanalerdwee T, Leelaprasasne S, Kanokkantapong S, Jamulitrat S. Extra charge and extra length of hospital stay attributable to postcataract surgery endophthalmitis. Am J Infect Control. 2004;32:374-5.
 2. Rujirojindakul P, Aiempanakit K, Kayasut K, Lekhakula A, Sriplung H. No Prognostic Impact of p53 and P-Glycoprotein Expression in Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma. ISRN Oncol. 2011;2011:670358.
 3. Aiempanakit K, Suchonwanit P, Thuangtong R. Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens : a case report. Thai J Dermatol. 2013;29:121-4.
 4. Kulthanan K, Pinkaew S, Chularojanamontri L, Manapajon A, Thanomkitti K, Aiempanakit K, Desomchoke R, Jongjarearnprasert K. Positive Yield of Autologous Plasma Skin Testing among Thai Patients with Urticaria and Angioedema due to Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs. Siriraj Med J. 2014;66:11-4.
 5. Chaowattanapanit S, Aiempanakit K, Silpa-Archa N. Etanercept-induced sarcoidosis presented with scrotal lesion: a rare manifestation in genital area. J Dermatol. 2014;41:267-8.
 6. Aiempanakit K. Cutaneous Hyperpigmentation in General Practice. Songkla Med J. 2015;33(3):165-75.
 7. Sangmala S, Aiempanakit K. Bilateral symmetrical erythema on intertriginous area. KKU J Med. 2015;1(4):58-9.
 8. Aiempanakit K, Chiratikarnwong K, Chuaprapaisilp T, Jandee S, Auepemkiate S. A study of plasma zinc levels in Thais with alopecia areata. J Med Assoc Thai. 2016;99:823-7.
 9. Aiempanakit K, Amatawet C, Chiratikarnwong K, Auepemkiate S, Kayasut K, Suwiwat S, Apinantriyo B. Erythema multiforme-like cutaneous lesions in monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma: a rare case report. J Cutan Pathol. 2017;44(2):183-8.
 10. Aiempanakit K, Geater A, Limtong P, Nicoletti K. The use of topical minoxidil to accelerate nail growth: a pilot study. Int J Dermatol 2017;56(7):788-91.
 11. Aiempanakit K, Jandee S, Chiratikarnwong K, Chuaprapaisilp T, Auepemkiate S. Low plasma zinc levels in androgenetic alopecia. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2017;83(6):741.
 12. Aiempanakit K, Sangmala S, Chiratikarnwong K, Auepemkiate S. Zoster-like cutaneous metastatic adenocarcinoma of the lung: A case report. Respir Med Case Rep 2017;22:274-6.
 13. Aiempanakit K, Naorungroj S, Chiratikarnwong K, Auepemkiate S, Apinantriyo B. Risk Factors for Invasive Fungal Infection among Thai Oncologic Patients with Febrile Neutropenia and Cutaneous Presentation: A 5-Year Retrospective Study in Southern Thailand. Asian Pac J Cancer Prev 2017;18(12):3239-43.
 14. Leetanaporn R. Sangmala S, Aiempanakit K. Multiple Asymptomatic Skin Papules on Both Arms and Elbows. KKU J Med 2017;3(4):78-80.
 15. Banjongjit A, Chiratikarnwong K, Saelue P, Sangmala S, Auepemkiate S, Kayasut K. Random skin biopsy for diagnosis of intravascular large B-cell lymphoma in a patient with hypoxemia and normal lung imaging. JAAD Case Rep. 2018;4(2):149-51.
 16. Aiempanakit K. Digital metastasis of tongue squamous cell carcinoma. JAAD Case Rep. 2018;4(2):200-2.
 17. Eksomtramage T, Aiempanakit K, Tinea of vellus hair: a diagnostic and therapeutic challenge. BMJ Case Rep 2018;2018. pii: bcr-2017-223678.
 18. Assanangkornchai N, Aiempanakit K, Sangmala S, Chiratikarnwong K. Lower gastrointestinal bleeding in Klippel-Trenaunay syndrome: A case report. Songkla Med J. 2018;36(1):83-6.
 19. Eksomtramage T, Aiempanakit K. Bullous and pustular cutaneous larva migrans: two case reports and a literature review. IDCases. 2018;12:130-2.
 20. Aiempanakit K. Crusted scabies in a patient with methamphetamine abuse. JAAD Case Rep. 2018; 4(5):480-1.
 21. Aiempanakit K, Apinantriyo B. Peripheral blood smear of Bart’s hydrops fetalis. Indian J Hematol Blood Transfus. 2018;34(3):560-1.
 22. Aiempanakit K, Chiratikarnwong K, Auepemkiate S, Sriplung H. Clinicopathologic characteristics and survival outcomes of primary mucosal melanomas: A 10-year retrospective analysis from a single tertiary medical center in Thailand. Dermatol Sin. 2018;36(3):140-2.
 23. Kaewdech A, Aiempanakit K, Apinantriyo. Acral hyperpigmentation resulting from hydroxyurea therapy in primary myelofibrosis. Indian J Hematol Blood Transfus. 2018;34(3):551-2.
 24. Tarazi M, Aiempanakit K, Werth VP. Subacute cutaneous lupus erythematosus associated with abatacept: A case report. JAAD Case Rep. 2018;4(7):698-700.
 25. Aiempanakit K, Chiratikarnwong K, Juthong S, Auepemkiate S. Toxic epidermal necrolysis-like acute cutaneous lupus erythematosus in a patient with progressive systemic sclerosis. Lupus. 2018;27(11):1860-3.
 26. Aiempanakit K, Apinantriyo B. Thrombotic thrombocytopenic purpura and hemophagocytic lymphohistiocytosis in an elderly man: A case report. Medicine (Baltimore). 2018;97(44):e13025.
 27. Sangmala S, Eksomtramage T, Aiempanakit K, Chiratikarnwong K, Auepemkiate S. Lobular panniculitis associated with chikungunya fever: A case report. IDCases. 2018;14:e00462.
 28. Aiempanakit K. Beau’s lines resulting from taxane chemotherapy. J Health Sci Med Res 2018;36(4):307-10.
 29. Aiempanakit K. Cutaneous manifestations in chikungunya disease. J Health Sci Med Res 2019;37(1):1-3.
 30. Kaewdech A, Aiempanakit K, Sangmala S, Chiratikarnwong K, Auepemkiate S, Concha JS. Elephantiasic Pretibial Myxedema: A Rare Manifestation in Graves’ Disease. J Health Sci Med Res 2019;37(2):151-155.
  1. Aiempanakit K. Psoriatic Dactylitis. J Clin Rheumatol. 2018 Jun 21. doi: 10.1097/RHU.0000000000000841. [Epub ahead of print]