หน่วย
ฝ่ายสนับสนุน
หน่วยประสาทวิทยา (Neurology Unit) สำนักงาน
   
หน่วยเภสัชวิทยาคลินิก (Clinical Pharmacology Unit)
อาจารย์/แพทย์
   
หน่วยมะเร็งวิทยา (Medical Oncology Unit) แพทย์ใช้ทุน
   
หน่วยระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (Endocrinology and Metabolism Unit) แพทย์ประจำบ้าน
   
หน่วยภูมิแพ้และโรคข้อ (Allergy and Rheumatology Unit) แพทย์ประจำบ้านสาขาต่อยอด (fellow)
   
หน่วยโรคติดเชื้อ (Infectious Disease Unit)
   
หน่วยโรคไต (Nephrology Unit)  
   
หน่วยตจวิทยา (Dermatology Unit)  
   
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastroenterology and Hepatology Unit)  
   
หน่วยโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ (Respiratory and Respiratory
Critical Care Medicine Unit )
 
   
หน่วยโรคหัวใจ (Cardiology Unit)  
   
หน่วยโลหิตวิทยา (Hematology Unit)  
   
หน่วยเวชบำบัดวิกฤต (Critical Care Medicine Unit)  
   
หน่วยโภชนศาสตร์คลินิกและโรคอ้วน (Clinical Nutrition and Obesity Medicine Unit)  

 

 

Untitled Document

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7445 1451-2, 0 7445 1454-5 โทรสาร 0 7428 1457 E-mail address: med@medicine.psu.ac.th https://www.facebook.com/อายุรศาสตร์ มอ