ตารางการดำเนินโครงการวิจัยอาจารย์ใหม่
 
กรอบเวลาการทำงานวิจัยแพทยใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน
 
ตาราง Research Club
 
ตารางดำเนินงานวิจัยของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน

 

 

Untitled Document

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7445 1451-2, 0 7445 1454-5 โทรสาร 0 7428 1457 E-mail address: med@medicine.psu.ac.th https://www.facebook.com/อายุรศาสตร์ มอ