รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา

รองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
       

รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา

อาจารย์ที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
       

ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย์

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

ผศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

อ.พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

อ.นพ.พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
       

ผศ.พญ.อุษณีย์ บุญศรีรัตน์

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

ผศ.นพ.ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

อ.พญ.ศิริเพ็ญ ปัณฑุวงศ์

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

อ.พญ.สิริพร จุทอง

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
       

ผศ.พญ.อัสมา นวสกุลพงศ์

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

ผศ.นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

อ.พญ.อรณิชา สุนทรโลหะนะกูล

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

อ.นพ.ธนพล นิลโมจน์

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
       

อ.พญ.พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

อ.นพ.ภานุ เวชวิทยาขลัง

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

อ.พญ.นวพร อัษณางค์กรชัย

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

อ.นพ.กิตติธัช แต้มแก้ว

กรรมการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
       

นายเจริญพร แก้วละเอียด

เลขานุการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา


นางสาวนันท์สัณห์ อชิรปัญญากร

ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

 

 

รายวิชา
ปี 4
1. รายวิชา 388-421 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
2. รายวิชา 388-422 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
3. รายวิชา 388-423 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
 
 
ปี 5
1. รายวิชา 388-521 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4
2. รายวิชา 388-522 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5
 
 
ปี 6
รายวิชาบังคับ
1. รายวิชา 388-621 เวชปฎิบัติอายุรกรรม
รายวิชาเลือก
1. รายวิชา 372-603 เสริมประสบการณ์เวชปฏิบัติวิกฤต
2. รายวิชา 372-601 เสริมประสบการณ์อายุรกรรม 1
 

 

 


Untitled Document

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7445 1451-2, 0 7445 1454-5 โทรสาร 0 7428 1457 E-mail address: med@medicine.psu.ac.th https://www.facebook.com/อายุรศาสตร์ มอ