ยินดีต้อนรับทุกท่าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-451452
ประวัติภาควิชา Medicine
วิสัยทัศน์/พันธกิจ PSU
โครงสร้างงานบริหาร  ระบบเอกสาร
บุคลากร แบบฟอร์มต่าง ๆ
WorkLoad
การศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา ราชวิทยาลัย อายุรฯ
ตารางกิจกรรมวิชาการ แพทยสภา
ติดต่อเรา
การบริการผู้ป่วยนอก แนวปฏิบัติภาควิชา
การบริการผู้ป่วยใน ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการปฏิบัติงาน รายงานประชุมภาควิชา
E-Consult อายุรศาสตร์  
 
แผนปฏิบัติงานวิจัย
ผลงานวิจัย
ทุนวิจัย
 
รายงาน SAR  
รายงาน KPIs  
 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7445 1451-2, 0 7445 1454-5 โทรสาร 0 7442 9385
E-mail address: med@medicine.psu.ac.th