จำนวน ร้อยละ และ จำนวนวันเฉลี่ยอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในทั่วไป พ.ศ. 2546                    
                 จำแนกตามเพศและประเภทผู้ป่วย                        
                               
ประเภทผู้ป่วย ชาย หญิง รวม ร้อยละ จำนวนวันเฉลี่ยอยู่ใน รพ.                    
ศัลยกรรม 3,912 3,042 6,954 28.9 10.4   72146 10.4              
อายุรกรรม 3,255 2,441 5,696 23.7 9.3                    
กุมารเวชกรรม 1,622 1,545 3,167 13.2 8.5   26956 8.5              
นรีเวชกรรม 0 2,443 2,443 10.1 5.3   12930 5.3              
จักษุ 920 971 1,891 7.9 4.1   7768 4.1              
ออร์โธปิดิกส์ 1,089 656 1,745 7.2 12.1   21061 12.1              
โสต นาสิก ลาริงซ์ 980 593 1,573 6.5 5.7   8946 5.7              
จิตเวช 146 157 303 1.3 19.4   5880 19.4              
รังสีวิทยา 57 254 311 1.3 1.5   467 1.5              
ทันตกรรม     0 0.00 #DIV/0!     #DIV/0!              
รวม 11,981 12,102 24,083 100.00 8.7   156154 6.5              
              154849