ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV. จำแนกตามคลินิกต่าง ๆ พ.ศ.2546      
คลินิก จำนวน (คน)*   จำนวน (ราย)  
ชาย หญิง รวม   ชาย หญิง รวม  
เด็ก 32 32 64   244 239 483  
อายุรกรรม 482 388 870   2,908 2,271 5,179  
ศัลยกรรม 25 12 37   151 67 218  
ทั่วไป 1 4 2 6   52 18 70  
ทั่วไป 2 12 7 19   102 64 166  
ผิวหนัง 10 6 16   121 80 201  
นรีเวช 1 44 45   2 211 213  
ฝากครรภ์ 0 23 23   0 267 267  
หู คอ จมูก 9 12 21   133 106 239  
กระดูกและข้อ 3 0 3   21 10 31  
เฝือก 6 1 7   39 8 47  
ตา 14 7 21   253 186 439  
จิตเวช 1 1 2   21 22 43  
ทันตกรรม 1 1 2   21 23 44  
ฉุกเฉิน 63 40 103   311 237 548  
ฉายแสง-รังสีรักษา 0 0 0   33 65 98  
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 0 0 0   2 2 4  
นอกเวลา-อายุรกรรม 31 22 53   687 442 1,129  
นอกเวลา-เด็ก 0 0 0   0 2 2  
นอกเวลา-ตา 0 0 0   6 6 12  
นอกเวลา-หู คอ จมูก 0 1 1   16 18 34  
นอกเวลา-ทันตกรรม 0 0 0   2 1 3  
นอกเวลา-ฝากครรภ์นรีเวช 0 0 0   0 8 8  
นอกเวลา-ฉายแสง-รังสีรักษา 0 0 0   7 2 9  
ห้องผ่าตัด 0 0 0   7 2 9  
ศูนย์โรคหัวใจ 0 0 0   0 1 1  
ทำแผลฉีดยา 0 0 0   7 5 12  
PCU. 0 1 1   38 20 58  
รวม 694 600 1,294   5,184 4,383 9,567  
          * คลินิกที่มารับบริการครั้งแรกของปี
ช่วงอายุ/เพศ ชาย หญิง รวม          
0  -  15  เดือน 3 7 10          
16 เดือน - 2  ปี 7 5 12          
  3  -  14 25 26 51          
15  -  30 171 252 423          
31  -  45 399 250 649          
45  ปีขึ้นไป 89 60 149          
รวม 694 600 1,294