มะเร็ง 10 อันดับแรกในผู้ชาย พ.ศ.2547
       
อันดับ Malignant neoplasm of : จำนวน ร้อยละ
1 Bronchus and lung 304 14.91
2 Liver  198 9.71
3 Bone marrow 114 5.59
4 Prostate gland 73 3.58
5 Unknown primary site 68 3.33
6 Esophagus 67 3.29
7 Urinary bladder 66 3.24
8 Nasopharynx 60 2.94
9 Lymph nodes of head, face and  55 2.70
10 Rectum 52 2.55
  รวมผู้ชาย   (ราย)                           2,039  
มะเร็ง 10 อันดับแรกในผู้หญิง พ.ศ.2547
       
อันดับ Malignant neoplasm of : จำนวน ร้อยละ
1 Cervix uteri 466 22.58
2 Breast 259 12.55
3 Ovary 154 7.46
4 Thyroid gland 152 7.36
5 Bone marrow 109 5.28
6 Bronchus and lung 94 4.55
7 Endometrium 70 3.39
8 Liver  54 2.62
9 Rectum 46 2.23
10 Unknown primary site 28 1.36
  รวมผู้หญิง    (ราย)                           2,064  
ที่มา : หน่วยมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์