จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2547        
                             
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม อัตราตายของภาควิชา หน้า41
อายุรศาสตร์ 36 24 28 43 37 36 28 37 41 37 24 40 411 7.17 อายุรศาสตร์ 5733
ศัลยศาสตร์ 14 24 23 20 20 27 17 20 13 19 22 19 238 3.19 ศัลยศาสตร์ 7460
สูติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 สูติศาสตร์ 3135
นรีเวชวิทยา  1 2 1 1 2 3 1 4 2 4 1 1 23 0.79 นรีเวชวิทยา  2914
กุมารเวชศาสตร์ 13 6 12 13 18 6 6 7 7 4 8 19 119 1.95 กุมารเวชศาสตร์ 6106
โสต นาสิก ลาริงซ์ 0 1 1 0 1 2 0 2 2 2 2 2 15 0.77 โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 1941
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 จักษุวิทยา 2403
ออร์โธปิดิกส์ 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 0.43 ออร์โธปิดิกส์ 1646
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.28 จิตเวชศาสตร์ 354
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   รังสีวิทยา 165
ฉุกเฉิน 16 5 9 4 10 5 9 10 8 9 6 14 105   รวม 31857
รวม 80 63 74 82 89 79 61 81 74 76 65 96 920   814
อัตราตายรวม                             2.56
ของผู้ป่วยใน                            
โรงพยาบาล (%) 2.38 2.29 2.43 3.15 2.89 2.74 1.89 2.77 2.39 2.54 2.17 3.07 2.56  
admit 2693 2532 2672 2475 2736 2703 2748 2561 2765 2634 2669 2669 31857