ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV. จำแนกตามคลินิกต่าง ๆ พ.ศ.2547
คลินิก จำนวน (คน)*   จำนวน (ราย)
ชาย หญิง รวม   ชาย หญิง รวม
เด็ก 26 24 50 196 210 406
อายุรกรรม 339 289 628 2,985 2,391 5,376
ศัลยกรรม 18 10 28 119 52 171
ทั่วไป  30 15 45 63 45 108
ผิวหนัง 17 11 28 91 78 169
นรีเวช 2 36 38 2 203 205
ฝากครรภ์ 0 32 32 0 192 192
หู คอ จมูก 14 15 29 97 86 183
กระดูกและข้อ 4 1 5 19 26 45
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 0 1 15 6 21
กายอุปกรณ์ 0 0 0 1 0 1
เฝือก 1 0 1 24 12 36
ตา 24 20 44 264 215 479
จิตเวช 3 3 6 19 22 41
ทันตกรรม 2 2 4 19 11 30
ฉุกเฉิน 95 59 154 237 193 430
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1 1 2 2 2 4
รังสีวินิจฉัย 0 0 0 1 0 1
ฉายแสง-รังสีรักษา 1 3 4 13 68 81
นอกเวลา-อายุรกรรม 82 61 143 649 454 1,103
นอกเวลา-เด็ก 1 0 1 2 0 2
นอกเวลา-ตา 0 0 0 4 4 8
นอกเวลา-หู คอ จมูก 3 0 3 18 15 33
นอกเวลา-ทันตกรรม 0 0 0 1 1 2
นอกเวลา-ฝากครรภ์นรีเวช 0 1 1 0 4 4
นอกเวลา-ฉายแสง-รังสีรักษา 0 0 0 6 8 14
ห้องผ่าตัด 0 0 0 3 4 7
ทำแผลฉีดยา 0 0 0 3 1 4
PCU. 8 4 12 63 25 88
ฝังเข็ม 0 0 0 4 0 4
รวม 672 587 1,259   4,920 4,328 9,248
ช่วงอายุ/เพศ ชาย หญิง รวม * คลินิกที่มารับบริการครั้งแรกของปี
0  -  15  เดือน 2 3 5
16 เดือน - 2  ปี 5 3 8
  3  -  14 23 23 46
15  -  30 157 224 381
31  -  45 373 280 653
45  ปีขึ้นไป 112 54 166
รวม 672 587 1,259