จำนวน ร้อยละและจำนวนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน จำแนกตามภาควิชา วัยและเพศ พ.ศ.2547 
ภาควิชา  วัยและเพศ จำนวน  ร้อยละ จำนวนเฉลี่ย 
ชาย  หญิง เด็กชาย เด็กหญิง ต่อเดือน ต่อวัน 
ศัลยศาสตร์ 3,627 2,862 597 374 7,460 23.42 622 20
กุมารเวชศาสตร์ 77 104 3,137 2,788 6,106 19.17 509 17
อายุรศาสตร์ 3,334 2,399 0 0 5,733 18.00 478 16
สูติศาสตร์   0 3,131 0 4 3,135 9.84 261 9
นรีเวชวิทยา    1 2,883 0 30 2,914 9.15 243 8
จักษุวิทยา 1,039 1,153 114 97 2,403 7.54 200 7
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 997 645 210 89 1,941 6.09 162 5
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 816 600 139 91 1,646 5.17 137 4
จิตเวชศาสตร์ 198 146 6 4 354 1.11 30 1
รังสีวิทยา 46 112 1 6 165 0.52 14 0
รวม 10,135 14,035 4,204 3,483 31,857 100 2,655 87