จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน จำแนกตามภาควิชา พ.ศ.2547