จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชา ในแต่ละเดือน พ.ศ.2547  
ภาควิชา/เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
อายุรศาสตร์ 523 480 459 451 497 459
ศัลยศาสตร์ 633 618 655 570 620 624
สูติศาสตร์ 269 245 261 264 262 258
นรีเวชวิทยา  242 227 241 210 252 256
กุมารเวชศาสตร์ 542 476 500 453 502 520
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 152 139 155 152 169 164
จักษุวิทยา 174 184 205 185 230 232
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 118 128 146 161 159 143
จิตเวชศาสตร์ 25 19 30 26 34 32
รังสีวิทยา 15 16 20 3 11 15
รวม 2,693 2,532 2,672 2,475 2,736 2,703
สลายนิ่ว* 0 1 1
RT* 2 0 0
ยกเว้น* 2,691 2,531 2,671 2,475 2,736 2,703
ภาควิชา/เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
อายุรศาสตร์ 469 457 462 459 461 556 5,733
ศัลยศาสตร์ 641 572 650 635 653 589 7,460
สูติศาสตร์ 274 265 277 281 244 235 3,135
นรีเวชวิทยา  256 217 262 239 253 259 2,914
กุมารเวชศาสตร์ 538 515 540 509 507 504 6,106
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 174 168 191 154 174 149 1,941
จักษุวิทยา 215 191 191 194 200 202 2,403
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 140 129 147 118 129 128 1,646
จิตเวชศาสตร์ 28 35 30 29 33 33 354
รังสีวิทยา 13 12 15 16 15 14 165
รวม 2,748 2,561 2,765 2,634 2,669 2,669 31,857
สลายนิ่ว* 2 1 5
RT* 0 0 2
ยกเว้น* 2,748 2,559 2,765 2,634 2,669 2,668 31,850