จำนวนและร้อยละ ผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามวัยและเพศ พ.ศ.2547  
เดือน วัยและเพศ       จำนวน
ชาย  หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 867 1,178 365 283 2,693
กุมภาพันธ์ 842 1,103 317 270 2,532
มีนาคม 861 1,155 356 300 2,672
เมษายน 804 1,060 345 266 2,475
พฤษภาคม 858 1,227 350 301 2,736
มิถุนายน 824 1,228 368 283 2,703
กรกฎาคม 901 1,195 363 289 2,748
สิงหาคม 809 1,123 327 302 2,561
กันยายน 861 1,235 380 289 2,765
ตุลาคม 809 1,157 357 311 2,634
พฤศจิกายน 844 1,199 355 271 2,669
ธันวาคม 855 1,175 321 318 2,669
รวม 10,135 14,035 4,204 3,483 31,857
ร้อยละ 31.81 44.06 13.20 10.93 100.00
จำนวน ผู้ใหญ่ 24,170 เด็ก 7,687
ร้อยละ 75.87 24.13