10 โรคแรกของผู้ป่วยใน เฉพาะโรคที่เป็นสาเหตุหลัก (Main condition) พ.ศ.2547
อันดับ รหัส ชื่อโรค จำนวน ร้อยละ
1 H25 Senile cataract 977 3.08
2 C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 732 2.31
3 C56 Malignant neoplasm of ovary 547 1.72
4 C50 Malignant neoplasm of breast 455 1.43
5 O34 Maternal care for known or suspected 402 1.27
    abnormality of pelvic organs    
6 S06 Intracranial injury 370 1.17
7 C22 Malignant neoplasm of liver  366 1.15
    and intrahepatic bile ducts    
8 C53 Malignant  neoplasm of cervix uteri 333 1.05
9 A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed 327 1.03
    infectious origin    
10 J15 Bacterial pneumonia, not elsewhere classified  325 1.02
    รวมผู้ป่วยใน (ราย) 31,742 100.00
         
หมายเหตุ โรคที่เป็นสาเหตุหลัก (Main condition) เพียงโรคเดียวจากผู้ป่วยแต่ละราย
ผู้ป่วยใน หมายถึงผู้ป่วยทุกประเภทที่จำหน่ายในปี พ.ศ.2547 และผ่านการให้รหัสจาก Coder แล้ว