จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2548
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
มกราคม 131 111 0 2 244 0 0 0
กุมภาพันธ์ 116 99 0 0 215 0 0 0
มีนาคม 134 106 0 2 242 0 0 0
เมษายน 106 92 2 0 200 0 0 0
พฤษภาคม 114 96 0 0 210 0 0 0
มิถุนายน 124 103 1 0 228 1 0 1
กรกฎาคม 109 134 1 0 244 0 4 4
สิงหาคม 120 118 0 0 238 0 0 0
กันยายน 149 110 1 0 260 0 0 0
ตุลาคม 134 125 1 1 261 0 4 4
พฤศจิกายน 114 115 0 0 229 1 2 3
ธันวาคม 118 103 1 1 223 1 0 1
รวม 1,469 1,312 7 6 2,794 3 10 13
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน