จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2548  
                             
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม อัตราตายของภาควิชา หน้า41
อายุรศาสตร์ 31 25 31 38 37 43 37 40 38 36 33 43 432 #DIV/0! อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์ 25 16 18 25 19 22 32 26 21 26 21 22 273 #DIV/0! ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! สูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา  2 1 2 1 3 1 5 2 3 2 4 3 29 #DIV/0! นรีเวชวิทยา 
กุมารเวชศาสตร์ 4 7 19 9 10 9 9 6 8 12 8 9 110 #DIV/0! กุมารเวชศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 #DIV/0! โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! จักษุวิทยา
ออร์โธปิดิกส์ 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 8 #DIV/0! ออร์โธปิดิกส์
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! จิตเวชศาสตร์
อื่น ๆ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   รังสีวิทยา
ฉุกเฉิน 5 5 4 11 8 2 7 8 7 7 7 9 80   รวม 31857
รวม 70 54 75 86 77 77 92 83 77 83 73 88 935   814
อัตราตายรวม                             2.56
ของผู้ป่วยใน                            
โรงพยาบาล (%) 2.29 1.97 2.51 2.98 2.52 2.62 3.01 2.59 2.45 2.54 2.28 2.90 2.55  
admit 2837 2488 2833 2485 2740 2860 2828 2901 2856 2993 2892 2728 33441