จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชา ในแต่ละเดือน พ.ศ.2548  
ภาควิชา/เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
อายุรศาสตร์ 530 446 511 518 515 542
ศัลยศาสตร์ 715 590 697 597 680 715
สูติศาสตร์ 253 228 256 224 225 249
นรีเวชวิทยา  253 226 258 215 254 219
กุมารเวชศาสตร์ 546 486 508 429 464 561
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 171 165 173 169 162 190
จักษุวิทยา 189 184 215 177 234 236
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 144 120 155 119 154 115
จิตเวชศาสตร์ 25 30 40 29 35 23
รังสีวิทยา 11 13 19 7 16 10
ทันตกรรม   1 0
รวม 2,837 2,488 2,832 2,484 2,740 2,860
สลายนิ่ว* 0 0 0 0 1 0
RT* 0 0 0 0 0 0
ยกเว้น* 2,837 2,488 2,832 2,484 2,739 2,860
ภาควิชา/เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
อายุรศาสตร์ 537 576 542 569 566 572 6,424
ศัลยศาสตร์ 738 744 671 747 747 667 8,308
สูติศาสตร์ 261 270 280 281 240 241 3,008
นรีเวชวิทยา  220 220 271 263 269 215 2,883
กุมารเวชศาสตร์ 552 504 506 533 501 517 6,107
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 171 152 166 172 174 145 2,010
จักษุวิทยา 176 241 235 242 200 193 2,522
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 125 145 146 138 155 144 1,660
จิตเวชศาสตร์ 37 38 26 34 30 27 374
รังสีวิทยา 11 10 12 12 10 7 138
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 1
รวม 2,828 2,900 2,855 2,991 2,892 2,728 33,435
สลายนิ่ว* 0 0 0 0 0 0 1
RT* 0 0 0 0 0 0 0
ยกเว้น* 2,828 2,900 2,855 2,991 2,892 2,728 33,434