จำนวนและร้อยละ ผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามวัยและเพศ พ.ศ.2548 
เดือน วัยและเพศ       จำนวน
ชาย  หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 891 1,262 382 302 2,837
กุมภาพันธ์ 790 1,102 323 273 2,488
มีนาคม 921 1,252 370 289 2,832
เมษายน 773 1,133 340 238 2,484
พฤษภาคม 917 1,231 335 257 2,740
มิถุนายน 931 1,237 365 327 2,860
กรกฎาคม 921 1,218 381 308 2,828
สิงหาคม 998 1,251 360 291 2,900
กันยายน 894 1,316 361 284 2,855
ตุลาคม 975 1,309 389 318 2,991
พฤศจิกายน 964 1,294 357 277 2,892
ธันวาคม 930 1,164 353 281 2,728
รวม 10,905 14,769 4,316 3,445 33,435
ร้อยละ 32.62 44.17 12.91 10.30 100.00
จำนวน ผู้ใหญ่ 25,674 เด็ก 7,761
ร้อยละ 76.79 23.21
หมายเหตุ เดือนธันวาคม เกิดน้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคใต้ รวมทั้งอำเภอหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียง