จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2549  
                             
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม อัตราตายของภาควิชา หน้า41
อายุรศาสตร์ 36 30 39 41 36 40 40 39 48 33 25 27 434 #DIV/0! อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์ 29 19 20 19 14 14 25 30 30 29 24 31 284 #DIV/0! ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! สูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา  0 0 4 3 1 2 3 3 1 3 1 4 25 #DIV/0! นรีเวชวิทยา 
กุมารเวชศาสตร์ 5 6 9 8 13 4 9 11 9 10 14 11 109 #DIV/0! กุมารเวชศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์ 1 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 3 10 #DIV/0! โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! จักษุวิทยา
ออร์โธปิดิกส์ 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 10 #DIV/0! ออร์โธปิดิกส์
จิตเวชศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 #DIV/0! จิตเวชศาสตร์
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   รังสีวิทยา
ฉุกเฉิน 10 5 9 6 8 10 7 9 8 9 8 4 93   รวม 31857
รวม 83 62 81 78 72 72 87 93 96 86 74 82 966   814
อัตราตายรวม                             2.56
ของผู้ป่วยใน                            
โรงพยาบาล (%) 2.45 2.16 2.49 2.60 2.15 2.09 2.71 2.77 2.96 2.53 2.22 2.81 2.50  
admit 2978 2635 2895 2770 2976 2966 2955 3029 2972 3042 2976 2771 34965