จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมิถุนายน 2549
ward หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
ICU I.C.U 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ICU2 I.C.U 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
NICU N.I.C.U.(Moderate) 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
RCU R.C.U 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2/13 จิตเวช 4 0 0 0 9 0 0 30 0 0 43
P1 เด็ก 1 0 1 0 103 0 0 0 0 0 0 104
P2 เด็ก 2 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 78
EYE ตา 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 165
NEPHR ไตเทียม 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
8/8 นรีเวช 14 1 122 0 0 0 0 0 0 0 137
GEN7 พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 3 59 6 0 10 38 3 0 0 0 119
6/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 91
GEN10 พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 61 16 0 0 0 0 0 0 0 0 77
8/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
7/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 13 43 15 0 16 40 3 0 0 0 130
GEN12 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 15
PS พิเศษเด็ก 0 11 3 86 0 0 0 1 0 0 101
4/8 พิเศษทั่วไป 0 19 53 0 2 3 0 0 0 0 77
7/8 พิเศษนรีเวช 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 101
6/8 พิเศษสูติกรรม 0 0 96 1 0 0 0 0 0 0 97
3/13 ศัลยกรรมชาย 1 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 99
5/13 ศัลยกรรมชาย 2 12 86 0 0 0 0 1 0 0 0 99
PSURG ศัลยกรรมเด็ก 0 62 0 1 0 0 0 0 0 0 63
NSURG ศัลยกรรมประสาท 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
4/13 ศัลยกรรมหญิง 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 114
5/8 สูติกรรม 0 5 119 209 0 0 0 0 0 0 333
LR ห้องคลอด 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
ENT หู คอ จมูก 3 2 0 0 117 1 0 0 0 0 123
2/4 ออร์โธฯ ชาย 49 4 0 0 1 4 81 0 0 0 139
3/4 ออร์โธฯ หญิง 16 15 0 0 3 0 53 0 0 0 87
11/13 อายุกรรมหญิง 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
9/13 อายุรกรรมชาย 1 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
10/13 อายุรกรรมชาย 2 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
TR อุบัติเหตุ 0 48 0 0 0 0 6 0 0 0 54
I-131 ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
รวม 605 728 521 504 158 251 150 31 18 0 2,966
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย