จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกรกฎาคม 2549
ward หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
ICU I.C.U 1 0 14 1 0 0 0 1 0 0 0 16
ICU2 I.C.U 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
NICU N.I.C.U.(Moderate) 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
PICU P.I.C.U 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5
RCU R.C.U 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2/13 จิตเวช 1 0 0 0 4 0 0 30 0 0 35
P1 เด็ก 1 0 3 0 105 0 0 0 0 0 0 108
P2 เด็ก 2 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 91
EYE ตา 0 5 0 0 2 178 0 0 0 0 185
NEPHR ไตเทียม 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8/8 นรีเวช 11 5 137 0 0 0 0 0 0 0 153
GEN7 พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 62 6 0 16 19 5 0 0 0 109
6/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85
GEN10 พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 66 18 0 0 2 1 0 0 0 0 87
8/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
7/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 8 35 15 0 29 45 2 0 0 0 134
GEN12 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 10 14 5 0 5 2 1 0 0 0 37
PS พิเศษเด็ก 0 8 8 94 0 1 0 0 0 0 111
4/8 พิเศษทั่วไป 0 30 48 0 2 1 0 0 0 0 81
7/8 พิเศษนรีเวช 0 0 105 1 0 0 0 0 0 0 106
6/8 พิเศษสูติกรรม 0 0 105 2 0 0 0 0 0 0 107
BURN ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3/13 ศัลยกรรมชาย 1 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 87
5/13 ศัลยกรรมชาย 2 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 85
PSURG ศัลยกรรมเด็ก 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52
NSURG ศัลยกรรมประสาท 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47
4/13 ศัลยกรรมหญิง 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 98
5/8 สูติกรรม 0 8 99 208 0 0 0 0 0 0 315
LR ห้องคลอด 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
ENT หู คอ จมูก 0 1 0 0 120 0 0 0 0 0 121
2/4 ออร์โธฯ ชาย 22 2 0 0 2 1 80 0 0 0 107
3/4 ออร์โธฯ หญิง 15 22 0 1 0 4 52 0 0 0 94
11/13 อายุกรรมหญิง 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
9/13 อายุรกรรมชาย 1 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
10/13 อายุรกรรมชาย 2 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
TR อุบัติเหตุ 0 31 0 0 0 0 5 0 0 0 36
I-131 ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
รวม 548 710 540 530 182 252 146 30 8 0 2,946
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย