จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนสิงหาคม 2549
ward หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
ICU I.C.U 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ICU2 I.C.U 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
NICU N.I.C.U.(Moderate) 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
PICU P.I.C.U 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
RCU R.C.U 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2/13 จิตเวช 0 0 0 0 5 0 0 24 0 0 29
P1 เด็ก 1 0 2 0 87 0 0 0 0 0 0 89
P2 เด็ก 2 0 3 0 99 0 0 0 0 0 0 102
EYE ตา 0 6 0 0 0 172 0 0 0 0 178
NEPHR ไตเทียม 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8/8 นรีเวช 11 3 142 0 0 0 0 0 0 0 156
GEN7 พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 61 2 0 8 18 3 0 0 0 93
6/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 89
GEN10 พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 91 20 0 0 0 1 0 0 0 0 112
8/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 60
7/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 14 49 12 0 21 42 2 0 0 0 140
GEN12 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 8 12 1 0 2 1 2 0 0 0 26
PS พิเศษเด็ก 0 6 1 117 0 1 0 0 0 0 125
4/8 พิเศษทั่วไป 0 25 54 0 2 2 1 0 0 0 84
7/8 พิเศษนรีเวช 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
6/8 พิเศษสูติกรรม 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 99
BURN ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3/13 ศัลยกรรมชาย 1 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 81
5/13 ศัลยกรรมชาย 2 6 93 0 0 0 0 0 0 0 0 99
PSURG ศัลยกรรมเด็ก 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 68
NSURG ศัลยกรรมประสาท 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55
4/13 ศัลยกรรมหญิง 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 103
5/8 สูติกรรม 1 11 107 191 0 0 0 0 0 0 310
LR ห้องคลอด 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
ENT หู คอ จมูก 2 7 0 0 145 1 0 0 0 0 155
2/4 ออร์โธฯ ชาย 17 6 0 0 0 1 81 0 0 0 105
3/4 ออร์โธฯ หญิง 18 20 0 0 0 0 56 0 0 0 94
11/13 อายุกรรมหญิง 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 113
9/13 อายุรกรรมชาย 1 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
10/13 อายุรกรรมชาย 2 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
TR อุบัติเหตุ 0 31 0 0 0 0 3 0 0 0 34
I-131 ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
รวม 576 767 519 520 183 239 148 24 11 0 2,987
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย