จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนตุลาคม 2549
ward หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
ICU I.C.U 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
ICU2 I.C.U 2 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
NICU N.I.C.U.(Moderate) 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
NURSY NURSERY 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
PICU P.I.C.U 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
RCU R.C.U 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2/13 จิตเวช 1 0 0 0 0 0 0 36 0 0 37
P1 เด็ก 1 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 86
P2 เด็ก 2 0 6 0 94 0 0 0 0 0 0 100
EYE ตา 0 1 0 0 0 190 0 0 0 0 191
NEPHR ไตเทียม 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8/8 นรีเวช 12 8 142 0 0 0 0 0 0 0 162
GEN7 พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 61 3 1 15 17 0 0 0 0 98
6/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 89
GEN10 พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 67 15 0 0 1 3 0 0 0 0 86
8/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
7/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 15 47 16 1 32 41 2 0 0 0 154
GEN12 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 6 12 3 2 4 8 1 0 0 0 36
PS พิเศษเด็ก 0 5 0 84 0 0 0 0 0 0 89
4/8 พิเศษทั่วไป 0 22 59 18 3 7 0 0 0 0 109
7/8 พิเศษนรีเวช 0 0 121 51 0 0 0 0 0 0 172
6/8 พิเศษสูติกรรม 0 0 94 58 0 0 0 0 0 0 152
BURN ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3/13 ศัลยกรรมชาย 1 0 90 0 0 1 0 0 0 0 0 91
5/13 ศัลยกรรมชาย 2 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 94
PSURG ศัลยกรรมเด็ก 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66
NSURG ศัลยกรรมประสาท 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39
4/13 ศัลยกรรมหญิง 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90
5/8 สูติกรรม 0 16 118 94 0 0 0 0 0 0 228
LR ห้องคลอด 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
ENT หู คอ จมูก 4 6 0 0 130 1 0 0 0 0 141
2/4 ออร์โธฯ ชาย 21 6 0 0 0 3 68 0 0 0 98
3/4 ออร์โธฯ หญิง 8 17 0 0 0 0 69 0 0 0 94
11/13 อายุกรรมหญิง 99 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
9/13 อายุรกรรมชาย 1 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
10/13 อายุรกรรมชาย 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
TR อุบัติเหตุ 0 41 0 0 0 0 6 0 0 0 47
I-131 ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
รวม 487 753 560 512 186 270 147 36 5 0 2,956
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย