จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2549
ward หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
ICU I.C.U 1 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 18
ICU2 I.C.U 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
NICU N.I.C.U. 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 7
NICU2 N.I.C.U.2 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
NURSY NURSERY 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
PICU P.I.C.U 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
RCU R.C.U 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2/13 จิตเวช 1 0 0 0 2 0 0 33 0 0 36
P1 เด็ก 1 0 2 0 78 1 0 0 0 0 0 81
P2 เด็ก 2 0 2 0 79 0 0 0 0 0 0 81
EYE ตา 3 1 0 0 0 184 0 0 0 0 188
NEPHR ไตเทียม 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8/8 นรีเวช 8 20 118 0 0 0 0 0 0 0 146
GEN7 พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 61 1 1 11 16 0 0 0 0 90
6/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71
GEN10 พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 77 18 0 0 2 1 0 0 0 0 98
8/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
7/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 18 44 16 0 21 45 1 0 0 0 145
GEN12 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 6 27 1 0 7 3 1 0 0 0 45
PS พิเศษเด็ก 0 12 0 78 0 1 0 0 0 0 91
4/8 พิเศษทั่วไป 1 29 51 13 4 7 0 0 0 0 105
7/8 พิเศษนรีเวช 0 0 109 50 0 0 0 0 0 0 159
6/8 พิเศษสูติกรรม 0 1 99 69 0 0 0 0 0 0 169
BURN ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3/13 ศัลยกรรมชาย 1 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 96
5/13 ศัลยกรรมชาย 2 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 89
PSURG ศัลยกรรมเด็ก 0 59 0 1 0 0 0 0 0 0 60
NSURG ศัลยกรรมประสาท 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39
4/13 ศัลยกรรมหญิง 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 115
5/8 สูติกรรม 0 11 116 62 0 0 0 0 0 0 189
LR ห้องคลอด 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
ENT หู คอ จมูก 4 0 0 0 171 0 0 0 0 0 175
2/4 ออร์โธฯ ชาย 19 13 0 0 1 2 103 0 0 0 138
3/4 ออร์โธฯ หญิง 11 20 0 0 2 2 61 0 0 0 96
11/13 อายุกรรมหญิง 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
9/13 อายุรกรรมชาย 1 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
10/13 อายุรกรรมชาย 2 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
TR อุบัติเหตุ 0 59 0 0 0 0 2 0 0 0 61
I-131 ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
รวม 506 808 519 465 222 262 168 33 13 0 2,996
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย