จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนธันวาคม 2549
ward หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
ICU I.C.U 1 0 14 1 0 1 0 0 0 0 0 16
ICU2 I.C.U 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
NICU N.I.C.U. 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
NICU2 N.I.C.U.2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
PICU P.I.C.U 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
RCU R.C.U 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2/13 จิตเวช 0 0 0 0 0 1 0 30 0 0 31
P1 เด็ก 1 0 1 0 81 0 0 0 0 0 0 82
P2 เด็ก 2 0 6 0 100 0 0 0 0 0 0 106
EYE ตา 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 206
NEPHR ไตเทียม 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8/8 นรีเวช 19 3 123 0 0 1 0 0 0 0 146
GEN7 พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 66 2 2 8 24 4 1 0 0 107
6/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 89
GEN10 พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 64 17 0 0 1 1 0 0 0 0 83
8/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
7/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 26 48 14 0 24 45 1 0 0 0 158
GEN12 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 13 17 0 0 3 1 0 0 0 0 34
PS พิเศษเด็ก 0 13 1 88 0 4 0 0 0 0 106
4/8 พิเศษทั่วไป 2 34 57 15 6 7 0 0 0 0 121
7/8 พิเศษนรีเวช 0 0 106 54 0 0 0 0 0 0 160
6/8 พิเศษสูติกรรม 0 3 108 76 0 0 0 0 0 0 187
BURN ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
3/13 ศัลยกรรมชาย 1 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 101
5/13 ศัลยกรรมชาย 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 88
PSURG ศัลยกรรมเด็ก 0 63 0 0 0 1 0 0 0 0 64
NSURG ศัลยกรรมประสาท 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
4/13 ศัลยกรรมหญิง 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 103
5/8 สูติกรรม 0 5 105 58 0 0 0 0 0 0 168
LR ห้องคลอด 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
ENT หู คอ จมูก 2 0 0 0 163 6 0 0 0 0 171
2/4 ออร์โธฯ ชาย 35 8 0 0 0 3 84 0 0 0 130
3/4 ออร์โธฯ หญิง 11 28 0 0 0 3 62 0 0 0 104
11/13 อายุกรรมหญิง 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
9/13 อายุรกรรมชาย 1 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
10/13 อายุรกรรมชาย 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
TR อุบัติเหตุ 0 37 0 0 0 1 1 0 0 0 39
I-131 ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
รวม 508 792 525 503 206 305 152 31 7 0 3029
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย