จำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก รายเดือน พ.ศ.2549
                           
คลินิก เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กระดูกและข้อ 338 374 368 339 403 343 433 477 343 444 403 383 4,648
กายภาพบำบัด 45 96 81 50 144 111 135 120 68 73 119 111 1,153
สูติ-นรีเวช 373 370 455 381 420 421 482 496 529 470 526 499 5,422
จักษุ 363 381 383 391 518 433 437 467 497 550 510 517 5,447
หูคอจมูก 1,212 1,111 1,029 1,042 1,202 1,408 1,587 1,502 1,350 1,432 1,406 1,294 15,575
เด็ก 370 326 283 261 285 337 462 345 367 377 334 321 4,068
อายุรกรรม 931 848 792 855 995 958 1,095 971 913 1,054 1,106 1,003 11,521
ทันตกรรม 258 237 276 258 263 242 261 239 242 258 232 141 2,907
จิตเวช 106 59 99 110 110 104 122 97 102 111 100 84 1,204
ทั่วไป 385 270 303 289 363 325 313 356 301 373 344 297 3,919
เด็ก-วัยรุ่น 13 0 5 6 2 7 16 5 7 4 12 7 84
ศัลยกรรม 125 154 146 187 227 185 214 216 216 320 291 233 2,514
ศัลย์-โรคหัวใจ 17 34 29 26 22 35 24 19 12 38 25 - 281
ศัลย์-Vascular 30 28 23 33 38 35 31 38 28 49 39 30 402
อายุร-โรคหัวใจ 46 54 66 64 67 106 132 100 55 100 89 90 969
อายุร-ไต 4 17 7 6 - - - - - - - - 34
สถาบัน NKC                 10 38 51 83 182
อายุร-ปอด     6 8 21 24 29 31 22 29 34 36 240
ศูนย์โรคหัวใจ 3 5 0 1 3 0 7 5 2 6 0 7 39
รวม 4,619 4,364 4,351 4,307 5,083 5,074 5,780 5,484 5,064 5,726 5,621 5,136 60,609
หมายเหตุ อายุร-ปอด เริ่มเปิดบริการทุกวันพุธ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 49          
  อายุร-ไต งดให้บริการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 49            
  สถาบัน NKC เริ่มเปิดบริการวันจันทร์-พฤหัส ตั้งแต่เดือนกันยายน 49      
  ศัลย์-โรคหัวใจ งดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 49