จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2550
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
มกราคม 135 110 0 0 245 2 0 2
กุมภาพันธ์ 118 116 0 0 234 0 2 2
มีนาคม 123 108 2 0 233 0 0 0
เมษายน 111 109 1 0 221 0 0 0
พฤษภาคม 114 99 2 0 215 1 1 2
มิถุนายน 127 122 1 3 253 0 1 1
กรกฎาคม 123 113 0 0 236 0 1 1
สิงหาคม 115 109 0 0 224 0 0 0
กันยายน 135 132 0 0 267 1 0 1
ตุลาคม 130 108 0 1 239 2 1 3
พฤศจิกายน 121 139 0 0 260 0 1 1
ธันวาคม 138 119 0 2 259 1 1 2
รวม 1,490 1,384 6 6 2,886 7 8 15
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน