จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2550  
                             
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม อัตราตายของภาควิชา หน้า41
อายุรศาสตร์ 40 28 36 35 32 35 33 42 34 24 43 35 417 #DIV/0! อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์ 14 24 33 13 17 31 20 26 14 25 26 23 266 #DIV/0! ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 #DIV/0! สูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา  3 2 2 2 1 3 0 1 3 5 5 4 31 #DIV/0! นรีเวชวิทยา 
กุมารเวชศาสตร์ 10 7 7 5 11 6 8 4 7 13 10 9 97 #DIV/0! กุมารเวชศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์ 2 1 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 12 #DIV/0! โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! จักษุวิทยา
ออร์โธปิดิกส์ 3 1 1 0 2 2 0 2 0 0 2 0 13 #DIV/0! ออร์โธปิดิกส์
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! จิตเวชศาสตร์
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   รังสีวิทยา
ฉุกเฉิน 8 10 7 9 8 16 11 8 10 9 12 6 114   รวม
รวม 80 73 86 65 71 96 72 84 69 80 99 78 953  
อัตราตายรวม                            
ของผู้ป่วยใน                            
โรงพยาบาล (%) 2.33 2.25 2.67 2.04 2.17 2.70 2.10 2.64 2.02 2.36 2.95 2.57 2.40  
ผู้ป่วยใน 3,086 2,803 2,963 2,741 2,901 2,966 2,903 2,882 2,922 3,010 2,949 2,807 34,933  
หมายเหตุ  อัตราตายรวมของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ไม่นับรวมผู้ป่วยฉุกเฉินและอื่น ๆ