จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม 2550
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 12 0 0 1 0 1 0 0 0 14
I.C.U 2 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17
N.I.C.U. 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
N.I.C.U.2 0 0 0 23 0 1 0 0 0 0 24
NURSERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.I.C.U 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
R.C.U 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
เด็ก 1 0 2 0 72 0 0 0 0 0 0 74
เด็ก 2 0 4 0 79 0 0 0 0 0 0 83
ตา 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 181
ไตเทียม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
นรีเวช 19 1 139 0 1 0 0 0 0 0 160
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 2 46 3 2 8 26 1 1 0 0 89
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 41 6 0 0 0 0 1 0 0 0 48
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 10 26 10 0 17 54 1 0 0 0 118
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 12 12 2 1 1 5 1 0 0 0 34
พิเศษเด็ก 0 7 1 81 0 1 0 0 0 0 90
พิเศษทั่วไป 1 24 52 13 1 2 1 0 0 0 94
พิเศษนรีเวช 0 0 113 63 0 0 0 0 0 0 176
พิเศษสูติกรรม 0 0 98 74 0 0 0 0 0 0 172
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ศัลยกรรมชาย 1 1 75 0 0 0 0 0 0 0 0 76
ศัลยกรรมชาย 2 1 78 0 0 0 0 0 0 0 0 79
ศัลยกรรมเด็ก 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62
ศัลยกรรมประสาท 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52
ศัลยกรรมหญิง 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 102
สูติกรรม 0 10 121 48 0 0 0 0 0 0 179
ห้องคลอด 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
หู คอ จมูก 0 2 0 0 140 4 0 0 0 0 146
ออร์โธฯ ชาย 36 12 0 0 2 8 60 0 0 0 118
ออร์โธฯ หญิง 8 15 0 0 3 1 69 0 0 0 96
อายุกรรมหญิง 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
อายุรกรรมชาย 1 130 0 0 0 0 0 1 0 0 0 131
อายุรกรรมชาย 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
อุบัติเหตุ 0 43 0 0 0 0 2 0 0 0 45
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
รวม 508 667 545 470 174 283 140 27 9 0 2823
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย