จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
I.C.U 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
N.I.C.U. 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
N.I.C.U.2 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
P.I.C.U 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 7
R.C.U 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
เด็ก 1 0 1 0 61 0 0 0 0 0 0 62
เด็ก 2 0 1 0 101 0 0 0 0 0 0 102
ตา 0 1 0 1 2 182 0 0 0 0 186
นรีเวช 15 5 126 0 2 0 1 0 0 0 149
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 69 5 4 1 27 1 0 0 0 107
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 1 68 0 0 0 0 1 0 0 0 70
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 46 11 0 0 0 0 0 0 0 0 57
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 17 38 14 0 7 43 1 0 0 0 120
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 12 18 1 0 0 5 0 0 0 0 36
พิเศษเด็ก 0 9 6 96 0 0 0 0 0 0 111
พิเศษทั่วไป 0 30 62 24 0 0 2 0 0 0 118
พิเศษนรีเวช 0 0 106 53 0 0 0 0 0 0 159
พิเศษสูติกรรม 0 0 108 80 0 0 0 0 0 0 188
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ศัลยกรรมชาย 1 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 89
ศัลยกรรมชาย 2 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 99
ศัลยกรรมเด็ก 0 46 0 1 0 0 0 0 0 0 47
ศัลยกรรมประสาท 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44
ศัลยกรรมหญิง 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 97
สูติกรรม 1 8 108 58 0 0 0 0 0 0 175
ห้องคลอด 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
หู คอ จมูก 4 3 0 0 148 2 0 0 0 0 157
ออร์โธฯ ชาย 36 12 0 0 2 0 73 0 0 0 123
ออร์โธฯ หญิง 5 14 0 0 1 1 65 0 0 0 86
อายุกรรมหญิง 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
อายุรกรรมชาย 1 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
อายุรกรรมชาย 2 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40
อุบัติเหตุ 0 38 0 0 1 0 3 0 0 0 42
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
รวม 455 714 539 517 164 260 147 26 11 0 2833
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย